วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

"ประกาศโยกย้ายพระสงฆ์ฯ" 

เนื่องจากพระสงฆ์ประจำสังฆมณฑลบางท่านได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและหน้าที่ใหม่ และบางท่านต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ สังฆมณฑลจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และเพื่อให้งานอภิบาลในส่วนดังกล่าวนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานีของเรา

มีคุณพ่อเปาโล  สมนึก สุทธิ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี คนปัจจุบัน

ส่วนตำแหน่งโยกย้ายวัดอื่น ๆ พี่น้องสัตบุรุษติดตามได้ที่นี่ คลิก

"ประกาศโยกย้ายพระสงฆ์ในสังฆมณฑลอุดรธานี" ฉบับที่ 1/2014"

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอ่าน
จุลสารพิธีกรรม ฉบับปฐมฤกษ์ (เมษายน-มิถุนายน 2014)
เพื่อความรู้และความเข้าใจ ในความหมายและจิตตารมณ์ของพิธีกรรม
มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างลึกซึ้ง เพราะพิธีกรรมเป็นการแสดงออกของความเชื่อ อันนำไปสู่การดำเนินชึวิตคริสตชน ตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า (คลิกตามลิงค์เข้าไปอ่านได้เลย)
https://drive.google.com/file/d/0B0-6dGdjf3J9YmpjQ2J0UkJUcFU/edit?usp=sharing


วันเสารที่ 26 เมษายน 2014 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ....พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย,ประธานพิธี

 

Last Updated (Monday, 21 April 2014 07:57)

Read more...

 

 

 


 


 

ภาพยนตร์สั้น ๆ ที่ควรชมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ เส้นทางของพระเยซูเจ้า การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า ทำให้พระประสงค์และแผนการไถ่กู้มนุษยชาติสำเร็จ คือพันธสัญญาใหม่แห่งความรักอันยืนยง


 

Last Updated (Saturday, 12 April 2014 23:10)

 

พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี คอมีเซียมแม่พระนิจจานุเคราะห์ จัดพีธีอาชีแอส ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ.2014 เวลา 10.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ โดยเริ่มแห่แม่พระรอบอาสนวิหาร ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุพิสัย เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องพลมารีย์ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก อาชีแอส เป็นภาษาลาติน หมายถึงกองทัพเรียงรายเป็นขบวนรบ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของคณะพลมารีย์ คือ พิธีถวายตัวของพลมารีย์แด่แม่พระ บราเดอร์แฟรงค์ ดัฟ ผู้สถาปนาคณะพลมารีย์ ได้กำหนดให้จัดพิธีอาชีแอส เพื่อให้สมาชิกแสดงถึงความเลื่อมใสต่อพระนางมารีย์ รื้อฟื้นความภักดีต่อแม่พระ พระราชินีแห่งคณะพลมารีย์ เพื่อรับกำลังและพระพรในการดำเนินชีวิตและทำงานรับใช้พระเป็นเจ้าตามจิตตารมณ์ของคณะพลมารีย์อย่างเข้มแข็งเสมอไป

Last Updated (Monday, 31 March 2014 14:00)

Read more...

 

พลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี จัดประชุมคอมีเซียม ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 โอกาสพิธีอาชีแอส ประจำปี โดยมีคูเรียแม่พระมหากรุณา เวียงจันทร์ สปป.ลาว จำนวน 16 ท่านได้มาร่วมด้วย พระสังฆราช คลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานีได้ตั้งคณะพลมารีย์ในสังฆมณฑลอุดรธษนี ขึ้นในปี ค.ศ.1963 ปัจจุบัน มี 2 คูเรีย 18 เปรสิเดียม โดยมีคุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ เป็นจิตตาธิการ ซ.อันนา บุญจันทร์ ศักดิ์สง่าวงศ์ เป็นประธาน

Last Updated (Monday, 31 March 2014 14:00)

Read more...

 

วันพุธที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2014 เวลา 17.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชนักบุญโยเซฟ  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากทั่วสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมในพิธี ซึ่งเป็นโอกาสฉลองศาสนนาม พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนร่วมรับประทานอาหารค่ำ ที่ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์  โดยมีวงโยธวาทิต  คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น  โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี  จัดการแสดงชุดต่าง ๆ  เพื่อร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษแสดงความชื่นชมยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสนี้

Last Updated (Tuesday, 25 March 2014 23:00)

Read more...

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี  วันที่ 18 มีนาคม 2014  เวลา 11.30 น. โดยคุณพ่อโกวิทย์ เจริญพงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี  คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาธิการ  คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย อธิการบ้านเณรสันติราชา คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข  และคุณพ่อประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน, O.M.I.  โดยมีสามเณรเล็กสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าพร้อมกัน  หลังพิธีฯ มีการมอบของที่ระลึกสำหรับพระสงฆ์ และทีมงานต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  อาหารเที่ยงได้รับความอนุเคราะห์จากสัตบุรุษผู้มีน้ำใจดี ที่สนับสนุนช่วยเหลือมาตลอดทั้งสองวัน  จากนั้นจึงได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา อุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ติดกับศูนย์คำสอน สังฆมณฑลอุดรธานี  ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลัง ความเชื่อ ความหวัง และความรักในพระเจ้า --- ชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี  โครงการ “การให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ภูมิปัญญาผู้สูงวัย อนุรักษ์ไว้และห่วงใยกัน” วันที่ 17-18 มีนาคม 2014 ณ บ้านเณรสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี

Last Updated (Friday, 21 March 2014 13:37)

Read more...

 

สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

เช้าวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014  ศาลาบ้านเณรสันติราชาคึกคักเป็นอย่างยิ่ง   เมื่อคณาจารย์ 5 ท่าน และนักศึกษาปีสอง 140 คน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  ได้มาร่วมกิจกรรม โครงการ “การให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ภูมิปัญญาผู้สูงวัย อนุรักษ์ไว้และห่วงใยกัน”  มีการตรวจสุขภาพ  ส่งเสริมการให้ความรู้ในการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่ผู้สูงอายุ   กิจกรรมร้องรำทำเพลงส่งเสริมสุขภาพ  ได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานกันถ้วนหน้า   นอกจากนั้นชมรมคนพิการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 6 ท่าน ได้มาร่วมกิจกรรมและแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงเช้านี้ด้วย .. ที่ขาดไม่ได้คือ กลุ่มเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี ที่ยังคงปักหลักช่วยงานทุกด้านอย่างแข็งขัน  ทั้งหมดนี้แม้จะแตกต่างกันหลายวัย แต่มีใจเดียวกัน คือ ความช่วยเหลือ ความรัก และความห่วงใย ที่มีต่อผู้อาวุโสจากเขตวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลอุดรธานี จำนวน 77 ท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จากการประเมินผลและการบอกเล่าความรู้สึกซึ่งล้วนประทับใจในโครงการนี้  ทำให้แต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละเขตวัด ได้เรียนรู้เรื่องราวที่มีประโยชน์ต่าง ๆ  เข้าใจถึงคุณค่าและบทบาทของผู้อาวุโส  ทำความรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการทำงานและช่วยเหลือกันในอนาคตต่อไป

Last Updated (Friday, 21 March 2014 13:36)

Read more...

 

คืนวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2014  ชายหญิงผู้ “ชราแต่วัย ใจยังเด็ก” จากวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลอุดรธานี  ได้ร่วมสังสรรค์คืนราตรีสัมพันธ์ กระชับความรู้จักมักคุ้นกันอย่างมากมาย  ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งเล่น ทั้งรำ จนลืมวัย  แต่ละกลุ่มแต่ละเขต โชว์ลีลาความสามารถ เรียกเสียงหัวเราะจนน้ำตาไหล  เป็นความสุขที่มีแบ่งปันให้แก่กันเสมอ  โดยเฉพาะการประกวด “สุภาพบุรุษชราเทพ และธิดาชราภาพ”  สร้างความปวดหัวให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นอันมาก  ทั้งคุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาธิการ  คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อ Pham Tuan, S.V.D. ต่างกุมขมับ เนื่องจากความชราของแต่ละคู่ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย  กว่า 4 ทุ่มงานเลี้ยงจำต้องเลิกลา เพราะต้องพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น  ดึกดื่น.. ผู้อาวุโสหลายท่านยังหลับฝันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า

Last Updated (Thursday, 20 March 2014 19:50)

Read more...

 

ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

เช้าวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2014  ผู้สูงวัยจากวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลอุดรธานี  ได้หอบเสื่อหอบหมอน เดินทางมาที่บ้านเณรสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานีร่วมในกิจกรรมโครงการ “การให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ภูมิปัญญาผู้สูงวัย อนุรักษ์ไว้และห่วงใยกัน”ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2014  นำโดยคุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาธิการ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี  คุณวชิระ ชำนาญฤทธิ์   ทีมงานเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี  คุณพ่อ Pham Tuan, S.V.D. ซิสเตอร์ Cecilia Tran, D.C. ผู้อาวุโสจากวัดต่าง ๆ เข้าร่วม 77 ท่าน  เนื้อหาวันแรกกล่าวถึงทิศทางงานของผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี  มีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย  คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข ได้บรรยายให้ข้อคิดถึงคุณค่าของผู้สูงวัยในสังคมปัจจุบัน  จากนั้นมีการประชุมวางแผนงานกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละเขตวัด และนำเสนอแผนงาน   ผู้อาวุโสทั้งหลายสนุกสนานกับสันทนาการโดยทีมงานเยาวชน อุดรธานีทำให้คลายเหงา ลืมคิดถึงลูกหลานบ้านช่องไปไม่น้อย   การชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลอุดรธานีครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุในเขตวัดต่าง ๆ ได้รู้จักกันมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

Last Updated (Thursday, 20 March 2014 19:50)

Read more...

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2014 เริ่มเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจนวัดที่กว้างขวางดูแน่นไปถนัดตา วัดนักบุญอักแนสได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ.1959 ในสมัยคุณพ่อฟรังซิส โกโทร, C.Ss.R. ผ่านเวลามา 55 ปี มีกระแสเรียกทั้งพระสงฆ์และซิสเตอร์ จำนวนมากจากชุมชนความเชื่อแห่งนี้ คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด พระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี ลูกวัดแห่งนี้ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วย รวมทั้งคุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. เจ้าอาวาสยุคบุกเบิก และอดีตเจ้าอาวาสอีกหลายท่าน ได้ร่วมชื่นชมยินดีและให้กำลังใจแก่พี่น้องในโอกาสนี้ วัดนักบุญอักแนส ตั้งอยู่ห่างจากอ.เมือง บึงกาฬ ประมาณ 28 กิโลเมตร ... ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาส

Last Updated (Wednesday, 19 March 2014 16:09)

Read more...

 

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2014 ชาวบ้านห้วยเซือมใต้ ชุมชนความเชื่อดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำโขง ได้จัดฉลองวัดนักบุญอักแนส ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นับเป็นเวลา 55 ปีเต็ม ตามประเพณีอีสาน มีการฟ้อนต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจกัน จนบ้านห้วยเซือมใต้ในวันนี้ ครึกครื้นและมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง ... แต่เดิมพื้นที่บ้านห้วยเซือมใต้เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย มีครอบครัวคาทอลิกมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 ปฏิบัติศาสนกิจด้วยการพายเรือข้ามแม่น้ำโขงร่วมบูชามิสซาที่วัดนักบุญเปโตร บ้านแก่งสะดอก ฝั่งสปป.ลาว เมื่อมีชาวบ้านมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งในสมัยคุณพ่อเบร็ก เพื่อใช้ประกอบพิธีบูชามิสซาและปฏิบัติศาสนกิจอื่น ๆ เมื่อเกิดสงครามอินโดจีน ในปีค.ศ.1939 มีการเบียดเบียนศาสนา พระสงฆ์และมิชชันนารีฝรั่งเศสถูกเนรเทศและห้ามประกอบศาสนกิจ ชาวบ้านบางส่วนได้อพยพไปอยู่ที่อื่น ส่วนที่เหลือก็ลักลอบไปร่วมมิสซาที่บ้านแก่งสะดอก หลายปีถัดมา เมื่อสงครามสงบลง มีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยเซือมมากขึ้น จากปากซัน ดอนโดน และเชียงยืน ชาวบ้านจึงวางผังหมู่บ้าน สร้างถนนและแบ่งที่อยู่ทำกิน กำหนดให้สร้างวัดตรงสุดถนนใจกลางหมู่บ้าน โดยสร้างด้วยไม้หลังคามุงแฝก ในสมัยคุณพ่อชาปีเน็น คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส โดยใช้ชื่อว่า วัดนักบุญอักแนส เมื่อคุณพ่อฟรังซิส โกโตร คณะพระมหาไถ่ ได้รับมอบหมายดูแลสัตบุรุษบ้านห้วยเซือม ในปี 1953 จึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างวัดหลังใหม่ ซึ่งคือวัดนักบุญอักแนสหลังปัจจุบัน โดยบราเดอร์เควิน พาวเวอร์ บราเดอร์คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างจนเสร็จ ในปี ค.ศ. 1959 ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาส

Last Updated (Wednesday, 19 March 2014 16:09)

Read more...

 

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ร่วมใจโมทนาคุณพระเจ้า ชื่นชมยินดีสำหรับชุมชมเล็ก ๆ แห่งนี้ ที่ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 หลังจากสมาชิกสองครอบครัว ในเขตหมู่บ้านคำสีดา ได้ขอเรียนคำสอนและรับศีลล้างบาปแล้ว คุณพ่อเลโอ แทรวิส, C.Ss.R. (คณะพระมหาไถ่) ได้ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ติดถนนเส้นทางหนองเม็ก-อ.บ้านดุง ห่างจากถนนเข้าอำเภอทุ่งฝนเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อสร้างวัดในอนาคต ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ครอบครัวคุณพรรณี หวังศรีวัฒนะกุล จากกรุงเทพฯ ได้มอบเงินเพื่อสร้างวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา มีพิธีเสกวัดนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1994 โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี ปัจจุบัน คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน พระสงฆ์คณะธรรมทูตจากสเปน เป็นเจ้าอาวาส

Last Updated (Friday, 14 March 2014 21:32)

Read more...

 

แม้จะเป็นชุมชนคาทอลิกไม่กี่ครอบครัว ที่อาศัยอยู่บ้านคำสีดา อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี แต่วันนี้ทุกคนร่วมใจกัน คนละไม้คนละมือ จัดงานฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา โดยมีพี่น้องจากวัดต่าง ๆ เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมทั้งนำอาหาร เครื่องดื่ม มาร่วมอย่างเต็มที่ การแสดงต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ เป็นไปอย่างน่าดูชม อ่อนช้อยและงดงามด้วยลีลาร่ายรำโดยเยาวชนหญิง จากบ้านพักเด็กหญิงบ้านหนองขาม อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งดูแลโดยซิสเตอร์คณะมิชชันนารีนักบุญดอมินิก จากสเปน .. ยุวชนบ้านคำสีดาเองก็โชว์ลีลาน่ารัก ประทับใจผู้ชมที่บ้างยืน บ้างนั่ง รายล้อมบริเวณลานหญ้าหน้าวัด เสียงปรบมือ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ บ่งบอกถึงความสุขที่แบ่งปันกันถ้วนหน้า บางคนที่เดินทางมาแต่เช้าก็รับประทานอาหารรองท้อง พูดคุยทักทาย ไต่ถามทุกข์สุข นี่คือบรรยากาศอีสาน .. เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยมิตรไมตรีที่มีสำหรับกันและกันเสมอ วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2014 วันฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา

Last Updated (Friday, 14 March 2014 21:31)

Read more...

 

Last Updated (Thursday, 06 March 2014 19:56)

 

ภายในวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ซึ่งกว้างขวาง คับแคบไปถนัดตา เมื่อพี่น้องจากที่ต่าง ๆ มาร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดประจำปี 2014 จนต้องหอบเสื่อมาปูนั่งกันรอบบริเวณวัด พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได้เสกกองข้าวเปลือกจำนวนมาก ที่ลูกวัดนำมาถวาย ผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงในปีเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา เพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพรอันอุดมให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ตลอดมา โดยเฉพาะในภาคถวาย แถวของพี่น้องที่นำของมาถวายยาวเหยียดเหมือนไม่มีวันจะหมด .. ไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้เล็ก ๆ ขนมไม่กี่ชิ้น หรือต้นเงินที่สูงท่วมหัว ทุกคนมีสำนึกเดียวกันคือซาบซึ้งเหลือเกินต่อความรักของพระองค์ที่มีต่อชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ ในโอกาสนี้ มีการแสดงความยินดีกับคุณพ่ออังเฮล เบเคริล เจ้าอาวาสวัด โอกาสฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ ในปีนี้ (สังฆมณฑลอุดรธานีจะจัดฉลองอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2014 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี) คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดวิสุทธิวงศ์มาสองครั้ง นับเวลาร่วม 10 ปี ชาวบ้านล้วนจดจำรอยยิ้มอันอบอุ่นและความห่วงใยแสนหวานของคุณพ่อได้เสมอ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งเจ้าบ้านที่ขมีขมันให้บริการอย่างเต็มที่ ลูกวัดจากแดนไกลที่กลับเยือนถิ่น และพี่น้องจากทั่วทิศ ที่ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันนี้

Last Updated (Wednesday, 26 February 2014 19:47)

Read more...

 

บ้านโพนสูง ในเช้าวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014 ครึกครื้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อลูกบ้านจำนวนมากที่แยกย้ายไปทำงานต่างถิ่น ถือโอกาสกลับมาเยือนบ้านเกิด อีกทั้งยังมีพี่น้องจากทั้งใกล้และไกล เดินทางมาเพื่อร่วมโมทนาคุณพระเจ้า 124 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ ฉลองวัดวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ข้าวต้ม ข้าวเปียกเส้น และอาหารอื่น ๆ ทยอยนำออกมาต้อนรับพี่น้องจากแดนไกล โน่น.. จากพัทยา มากันหลายสิบคนพร้อมนำต้นเงินมาถวาย นั่น จากกทม. เมืองพล บ้านไผ่ ขอนแก่น ไล่เรียงกันมา เสียงจอกแจกจอแจพูดคุยทักทายกัน พร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เจ้าอาวาสวัด ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ ยืนต้อนรับพี่น้องอย่างอบอุ่น เมื่อพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งเป็นลูกวัดนี้เอง เดินทางมาถึง ผู้อาวุโสแห่งบ้านโพนสูงได้ฟ้อนต้อนรับตามประเพณีอีสานอย่างงดงาม ต่อด้วยการแสดงจากเยาวชนอีก 2 ชุด บริเวณลานหน้าวัดที่กว้างขวาง ท่ามกลางแดดที่แผดเปรี้ยง แต่พี่น้องก็ร่วมให้กำลังใจ .. ชื่นชมกับการแสดงอย่างจดจ่อ แม้ต้องป้องหน้าป้องตาเพื่อจะได้เห็นอย่างถนัดชัดเจน .. เป็นความสุขที่มีแบ่งปันให้กันและกัน ก่อนที่จะเตรียมตัวเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณ หัวใจของการฉลองวัดในวันนี้

 

Last Updated (Wednesday, 26 February 2014 19:46)

Read more...

 

พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี,TMS (คณะธรรมทูตไทย) สัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 8.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ เจ้าอาวาส คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ พระสงฆ์รุ่นแรกคณะธรรมทูตไทย พระสงฆ์ 1 ท่านและสังฆานุกร 2 ท่าน จากสปป.ลาว ร่วมในพิธี พร้อมทั้งนักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้

Last Updated (Monday, 24 February 2014 23:12)

Read more...