วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

พิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันพุธที่ 1 เมษายน 2015 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2015 เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
ระลึกถึงการเลี้ยงของพระคริสตเจ้า พิธีล้างเท้าและเฝ้าศีลมหาสนิท
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2015 เวลา 15.00 น. เดินรูป 14 ภาค
ภาควจนพิธีกรรม ภาคนมัสการกางเขน และภาครับศีลมหาสนิท
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2015 เวลา 19.30 น. พิธีตื่นเฝ้าปัสกา
พิธีแสงสว่าง เสกไฟและเทียนปัสกา วจนพิธีกรรม
พิธีศีลล้างบาป และภาคบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 06.15 น. 08.00 น. และ 17.00

 

 

 

ระลึกถึงการเลี้ยงของพระคริสตเจ้า พิธีล้างเท้า และ เฝ้าศีลมหาสนิทห์

 

เชิญร่วมพิธีกรรมในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ที่ 2 เมษายน 2015
เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงการเลี้ยงของพระคริสตเจ้า
พิธีล้างเท้า และเฝ้าศีลมหาสนิทอย่างสง่าจนถึงเที่ยงคืน
"ทุกครั้งที่ท่านกินปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้
ท่านก็ประกาศการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา" (1คร 11:23-26)

ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดของความรักและชีวิตที่บริบูรณ์ของเรา
เป็นโอกาสที่คริสตชนจะได้รำพึงถึงธรรมล้ำลึกแห่งศีลมหาสนิท
และร่วมส่วนกับพระทรมานของพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าได้ทรงล้างเท้าบรรดาอัครสาวกเพื่อเป็นแบบอย่าง
สอนเราให้รู้จักการรับใช้และช่วยเหลือกันและกัน
พระองค์ทรงรักเรามากจึงทรงสละชีวิตของพระองค์
เพื่อกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาป

 

Last Updated (Wednesday, 01 April 2015 15:29)

 

เดินรูป 14 ภาค ขึ้นสู่กางเขนใหญ่บนยอดภูน้อย