วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ปิดปีแห่งความหวัง และ เปิดปีแห่งความรัก

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส
ปิดปีแห่งความหวัง และ เปิดปีแห่งความรัก 2014-2015
ระดับสังฆมณฑลอุดรธานี
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

 

ฉลองวัดแม่พระปฎิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม

คุณพ่อพรภิรมย์ บุญทรัพย์ เจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษทุกคน
ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาส
ฉลองวัดแม่พระปฎิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

 

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย

 

คุณพ่อเปรม คุณโดน เจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษทุกคน
ขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาส
ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ในวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี