วัดในสังฆมณฑล

Banner

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ

พิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ
เพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมและรื้อฟื้นความเชื่อของเราให้เหมาะสม
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ
วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 19.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี


ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล

คุณพ่อประวัติ ญวนเหนือ เจ้าอาวาส สภาภิบาลวัด
และสัตบุรุษทุกคน ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส
ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

Last Updated (Saturday, 13 December 2014 19:34)