วัดในสังฆมณฑล

ศูนย์ สมาคม สำนักงาน

1. สำนักงานสังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

2. สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

E-mail: udondiocese@catholic.or.th

3. สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์ อุดรธานี

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

4. สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกสันติราชา

62/5 ม.5 บ้านดงอุดม ต.หนองบัว อ.เมือง

จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

5. ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ ปณ.6 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

6. ศูนย์สังคมพัฒนา

ตู้ ปณ.5 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-3228

7. สำนักงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว

ตู้ ปณ.5 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-3228

8. คณะพลมารีย์

(คอมีเซียมพระมารดานิจจานุเคราะห์)

ตู้ ปณ.4 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-2206

9. ศูนย์ศาสนภัณฑ์ หนังสือ และโรงพิมพ์

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

10. สำนักงานผู้ประสานงานเยาวชน

สำนักพระสังฆราช

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450, 08-5012-5082

โทรสาร 0-4224-3990

11. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย

ตู้ ปณ.31 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4242-0496, 0-4241-2349

โทรสาร 0-4241-2407

12. สำนักงานบริหารโรงเรียนสังฆมณฑลอุดรธานี

สำนักพระสังฆราช

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

13. สำนักงานเซอร์ร่า อุดรธานี

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

โทรสาร 0-4224-1712

14. บ้านพระมารดาพระสงฆ์

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

15. สื่อมวลชนคาทอลิกอุดรธานี

สำนักพระสังฆราช

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

 

โทรสาร 0-4224-3990

Last Updated (Friday, 18 August 2017 22:13)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner