วัดในสังฆมณฑล

http://www.udondiocese.org/images/stories/M059-m/IMG_6926.jpg

ถ.เลย เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เชียงคาน จ.เลย 42000

ตู้ ป.ณ. 15 อ. เมือง จ. เลย 42000 โทร. (042) 811794

[เจ้าอาวาทปัจจุบัน : คุณพ่อเปาโล มิเชลี, O.M.I.]


คุณพ่อแฮรี่ ทีล CssR.

..........คุณพ่อแฮรี่ มาถึงท่าบม เพื่อรับหน้าที่เจ้าวัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1964

วันรุ่งขึ้นท่านก็ไปที่เมืองเลย เพื่อจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัด

เริ่มแรกมีผู้ถวายที่ดินจำนวน 16 ไร่ พร้อมกับบ่อน้ำให้

ที่บริเวณหนองผักก้ามซึ่งได้นำมาใช้ในการสร้างบ้านพักคุณพ่อและวัด

(อยู่ระหว่างเส้นทางไปสู่อำเภอเชียงคาน)

ท่านยังได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินอีกหลังหนึ่ง คือ บ้านเลขที่ 12 ถนนมะลิวัลย์

ซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคม 1964 ได้ใช้เป็นบ้านของคุณพ่อเจ้าวัด ทรัพย์สินต่างๆ

ตลอดจนบ้านและวัดได้ใช้ทุนทรัพย์ของทางสังฆมณฑลส่วนหนึ่ง

และ อีกส่วนหนึ่งจากความอุตสาหะของคุณพ่อแฮรี่

เมื่อบ้านพักเลขที่ 12 ถนนมะลิวัลย์ เสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว

คุณพ่อแฮรี่ ได้ปรึกษากับ พระสังฆราชดูฮาร์ต ได้เสนอให้ท่าน

ส่งพระสงฆ์มาประจำในฐานะคุณพ่อเจ้าวัด ซึ่งพระคุณเจ้าก็เห็นดีด้วย


คุณพ่อเรย์ เบรนแนน CssR.

..........คุณพ่อเรย์ เบรนแนน มาถึงเมืองเลยเพื่อรับหน้าที่เจ้าวัดต่อจาก

คุณพ่อแฮรี่ ทีล ในวันที่ 10 ธันวาคม 1965 ต่อมา คุณพ่อแฮรี่ ทีลไปแพร่ธรรม

กับชาวเขาเผ่ามัง ซึ่งอาศัยอยู่ทางด้านทิศตะวันตก

..........คุณพ่อเรย์ เป็นเจ้าวัดอยู่ที่เมืองเลยตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 1965

ถึง 21 มีนาคม 1966 ในเวลานั้นมีครูคำสอน 7 คน อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน

ได้ร่วมกันแพร่ธรรมไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในช่วงนี้คุณพ่อได้โปรดศีลล้างบาป

แก่ชาวบ้านราวร้อยคน และ ทางกิจการด้านอื่นๆ ก็มิได้ละเลย

..........คุณพ่อเรย์ เบรนแนน ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ หลายโครงการ

เช่น โรงงานทอผ้าไหม ฟาร์มไก่ขนาดประมาณห้าพันตัว

ปลูกสร้างอาคารสำหรับทอไหม ปลูกหม่อน

ส่งผู้ดูแลโครงการไปรับการอบรมเพื่อกลับมาดูแลโครงการนี้

แต่ในที่สุดโครงการต่างๆ เหล่านี้ก็ประสบความล้มเหลว

รวมทั้งผู้รับศีลล้างบาปใหม่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกันนี้ด้วย

คือมีน้อยคนนักที่จะยังคงถือสัตย์ซื่อต่อศีลล้างบาปที่ตนได้รับ


คุณพ่อแฮรี่ ทีล CssR

..........ในเดือนมีนาคม 1969 คุณพ่อแฮรี่ ได้กลับมาเป็นเจ้าวัด แทนคุณพ่อเรย์

ในการกลับมาครั้งนี้ ท่านได้อพยพชาวเขาเผ่ามังที่ต้องเผชิญ

กับความยากลำบากในการเจริญชีวิตที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ซึ่งคุณพ่อ

เคยทำงานอยู่ก่อนมาด้วยจำนวน 18 ครอบครัว จากจุดนี้เองจึงทำให้

มีชาวมังอาศัยอยู่ในจังหวัดเลยเรื่อยมา

..........คุณพ่อแฮรี่ได้เปลี่ยนโรงงานทอผ้าไหมเป็นโรงเรียน

ขนาด 4 ห้องเรียน และได้ใช้เวลาในช่วงเดือนสุดท้ายในสมัยของท่าน

ช่วยครอบครัวชาวมังให้เริ่มการทำไร่ทำนาในพื้นที่บริเวณรอบๆ

โรงเรียนและวัด


คุณพ่อฟรังซิส โกโตร CssR.

..........คุณพ่อโกโตร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคุณพ่อเจ้าวัดที่เมืองเลย

ในเดือนธันวาคมปี 1969 สมัยนี้ท่านได้เห็นการปิดตัวลงของ

โครงการต่างๆ ยกเว้นโรงเรียนซึ่งเจริญขึ้นเป็นลำดับ

..........ต่อมาคุณพ่อโกโตร ได้เชิญซิสเตอร์จากท่าแร่มาดูแล

ซิสเตอร์มาถึงเมืองเลย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 1971 ซึ่งเวลานั้น

มีนักเรียนประมาณ 200 คน

..........เกี่ยวกับชื่อของวัดนั้น แต่เดิมใช้ชื่อ วัดนักบุญอันเดรียน

และ ดูเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ในสมัยนี้

โดยดูจากทะเบียนผู้รับศีลล้างบาป พบบันทึกชื่อเดิมของวัด

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 1980 และ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 1971 เป็นต้นมา

ชื่อวัดได้รับการเปลี่ยนใหม่เป็น วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล


คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม CssR.

...............คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม เดินทางมาถึงเมืองเลยเพื่อรับตำแหน่งเจ้าวัด

ในวันที่ 13 กันยายน 1971 เวลานั้นโรงเรียนเจริญขึ้นจนสามารถเพิ่งตนเองได้

ด้วยจำนวนนัดเรียนที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง การได้บ้านหลังใหม่ ก็อยู่ในสมัยของท่าน

ซึ่งตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จ ตั้งอยู่ใกล้ๆโรงเรียน คุณพ่อไพโรจน์ได้สร้างต่อจนเสร็จ

โดยอาศัยความช่วยเหลืออันเข้มแข็งของ องสิงห์ ซึ่งพร้อมเสมอ

ที่จะให้ความช่วยเหลือคุณพ่อเจ้าวัด.คุณพ่อเจ้าวัดได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่

ในช่วงปีสุดท้ายในสมัยของท่าน และบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นบ้านของ

คุณพ่อเจ้าวัดตั้งแต่นั้นเรื่อยมา

...............จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งอีกสิบปีต่อมา ครูแจ้ง บิดาของคุณพ่อไพโรจน์

ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในช่วงที่กำลังรับการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมบวชเป็น

สังฆานุกรตลอดชีพ

...............กลุ่มชาวมังก็ยังคงอยู่ที่นี่ โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่

แต่ทว่าผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปแล้วนั้นมีลดจำนวนลง


คุณพ่อไมเคิล เช CssR.

...............คุณพ่อไมเคิล เช มารับหน้าที่เจ้าอาวาสต่อจากคุณพ่อไพโรจน์

ในเดือนสิงหาคม 1976 ซึ่งในขณะเดียวกันก็ดูแลรับผิดชอบวัดที่บ้านท่าบ่มด้วย

ในสมัยของคุณพ่อเช นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายมากด้วยว่า

มีปัญหาใหญ่ๆ สองประการที่ทำให้งานของท่านยุ่งยากเหลือเกิน  คือ

...............1. ปัญหาเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่แถบนี้ หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวได้สำเร็จ

...............2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาว

ทำให้มีผู้อพยพจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวมังในลาวทะลักเข้ามา

จนทำให้ต้องเปิดศูนย์อพยพขึ้นที่บ้านวินัย อำเภอเชียงคาน

...............การให้ความช่วยเหลือผู้อพยพเรือนหมื่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีโครงการโคเออร์ โครงการนี้เพิ่งจะเริ่ม

ปลายปี 1979 ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ คุณพ่อแลนด์ ได้เข้ามาทำหน้าที่

พ่อเจ้าวัดแทนคุณพ่อเช นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ คณะธรรมทูตแห่งมาลีนิรมล

เข้ามารับหน้าที่ต่อจากคณะพระมหาไถ่ในจังหวัดเลย


คุณพ่อแชล แลนด์ OMI.

...............คุณพ่อแลนด์มาถึงเมืองเลยในวันที่ 11 เมษายน 1979

เพื่อฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้ทำงานอย่างเข้มแข็ง ได้ปรับปรุง

บ้านพักของคุณพ่อเจ้าวัด และปลูกต้นไม้จำนวนมาก

...............ในสมัยของท่านได้แบ่งแยกงานการดูแลรับผิดชอบ

ระหว่างวัดกับโรงเรียนออกจากกัน อย่างชัดเจน

โดยให้ซิสเตอร์เป็นผู้ดูแลโรงเรียนในฐานะเจ้าของ และ ผู้จัดการ

ต่อมาคุณพ่อแลนด์ได้สร้างวัดหลังเล็กๆ ในปี 1981 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเวลา

หลายปีทีเดียวที่ต้องใช้วัดน้อยในบ้านซิสเตอร์เป็นที่ถวายมิสซาสำหรับสัตบุรุษ

วัดหลังใหม่ที่คุณพ่อสร้างขึ้นอยู่ข้างๆ บ้านพักพ่อเจ้าวัด

มีขนาดพอเหมาะกับจำนวนสัตบุรุษ และเครื่องตกแต่งวัดทั้งหมด

ได้สร้างขึ้นด้วยพระพรทางงานศิลปะของคุณพ่อ แลนด์

นอกจากนั้นเวลาอีกส่วนหนึ่งของคุณพ่อได้ถูกใช้ไปในการดูแลอภิบาล

ชาวอพยพที่ บ้านวินัย ซึ่งมีจำนวนมากถึงประมาณ 50,000 คน


คุณพ่อบรูโน อาเร็นส์ OMI.

...............คุณพ่อบรูโน มาถึงเมืองเลยในเดือนพฤษภาคม 1983 ในทันที

ภายหลังจากคุณพ่อแลนด์ล้มป่วยหนักและถูกส่งไปรักษาตัวที่ยุโรป

...............เมื่อหายป่วยแล้ว คุณพ่อแลนด์ได้กลับมาพักอยู่กลับคุณพ่อบรูโน

ระยะหนึ่งก่อนที่คุณพ่อแลนด์จะขยับขยายไปแพร่ธรรมที่ อ. เชียงคาน

ซึ่งเป็นการขยายงานแพร่ธรรมในจังหวัดเลย


คุณพ่อปีแอร์ เชอวรูเลท์ OMI.

...............คุณพ่อปีแอร์ เชอวรูเลท์ เคยเป็นมิชชันนารีแพร่ธรรมอยู่วนลาว

มาก่อนเช่นเดียวกับคุณพ่อแลนด์ ซึ่งได้มาประจำที่จังหวัดเลยอยู่ก่อนแล้ว

...............นอกจากนี้ยังมี คุณพ่อเปรอน ฟรังซัว OMI. อีกท่านหนึ่งที่ได้มา

ทำงานแพร่ธรรมที่จังหวัดเลยตั้งแต่เดือนเมษายน 1987 โดยเป็น

คุณพ่อเจ้าวัดประจำอยู่ที่บ้านท่าบ่ม ซึ่งท่านยังจะทำงานอยู่ที่นี่ต่อไป

โดยหวังว่า จะสามารถเพิ่มจำนวนคริสตชนให้มีมากขึ้นในจังหวัดเลย


คุณพ่อคริสเตียน ยีลส์ OMI.

...............คุณพ่อยีลส์ ได้เดินทางมารับหน้าที่เจ้าวัดต่อจากคุณพ่อเชอวรูเลท์

ในเดือนตุลาคม 1991 นอกจากดูแลสัตบุรุษอย่างเข้มแข็งในเขตวัดแล้ว

ท่านยังไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่ท่าลี่ ภูหลวง และ ภูกระดึงอย่างสม่ำเสมอ

อีกด้วย


สรุป

...............หลัง จาก 25 ปี ของงานแพร่ธรรมในจังหวัดเลย กิจการที่มองเห็น

ได้อย่างเด่นชัดโดยไม่มีข้อสงสัยเลยก็คือ โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถม

โดยมีแผนกอนุบาลรวมอยู่ด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนเกือบพันคนทั้งหญิงและชาย

โดยมีนักเรียนที่เป็นคาทอลิกเพียง 12 คน และที่กำลังเรียนคำสอน

อยู่อีกราว 20 คน จำนวนคริสตังทั้งหมดประมาณ 70 คน

มีเพียงไม่กี่ครอบครัวที่เป็นชาวเลยโดยกำเนิด นอกนั้นบ้างก็มา

จากท่าบม บ้างก็มาจากอุดรฯ หรือไม่ก็กรุงเทพฯ

เพื่อที่จะสามารถเห็นอนาคตที่สดใสของพระศาสนจักรในจังหวัดเลย

เราจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีอย่างมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม

ตัวเมืองที่กำลังขยายอย่างรวดเร็วซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ทางการปกครองและเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ ก็ได้สร้างความหวัง

ต่อการขยายตัวของกลุ่มคริสตังที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ เช่นกัน

Last Updated (Thursday, 25 August 2016 06:30)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner