วัดในสังฆมณฑล

23  หมู่ 2  ถ.เชียงคาน  ต.เชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย

(ตู้  ป.ณ.  15)  อ.  เชียงคาน  จ.  เลย  42110  โทร.  042 851437

 

ในปี  ค.ศ.  1984  มีพระสงฆ์มาดูแลศูนย์อพยพที่บ้านวินัย  อ.  ปากชม  จึงได้มาประจำที่  อ.เชียงคาน  ครั้งแรกได้มาอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆ  ในซอย  16  เป็นเวลา  2  ปี  แล้วได้อพยพมาอาศัยบ้านที่ใหญ่กว่า  และได้รวบรวมเยาวชนที่เป็นชาวพุทธ  ในเวลาเดียวกันมีคริสตชนบางคนที่ทำงานที่ศูนย์อพยพ  เคยมาร่วมพิธีทางศาสนาที่บ้านคุณพ่อ  ในปี  ค.ศ.  1990  เพื่อให้เยาวชนสะดวกในการมาประชุมกันที่ศูนย์สหสัมพันธ์จึงได้ก่อสร้างวัดเล็กๆ  ข้างศูนย์ฯ  วัดไม่ใหญ่โตนักเป็นสภาพบ้านธรรมดา  ได้ให้มารดามารีย์  เป็นองค์อุปถัมภ์  เพราะส่วนมากมีแต่ชาวพุทธ  ส่วนคริสตัง  กลับบ้านหมดเพราะปัจจุบันศูนย์วินัยได้ปิดลงแล้ว  ตั้งแต่ปี  1992

คริสตชน                               ประมาณ  15  คน

มิสซาวันอาทิตย์                    08.00  น.

มิสซาวันธรรมดา                   18.00  น.

กิจกรรมของวัด                     ศูนย์สหพันธ์เชียงคาน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner