วัดในสังฆมณฑล

 

138 ม. 5  ซ.ข้างวัดอรุณรังษี   ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

ตู้  ป.ณ.4  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย  43000  โทร.  (042)  411201


เมื่อราวปี  พ.ศ.  2500-2502  มิชชันนารีคณะพระมหาไถ่มีความประสงค์จะตั้งศูนย์กลางของคณะนักเทศน์ในเขตเมืองหนองคาย  จึงได้เริ่มสร้างบ้านของคณะขึ้นที่นี่  ช่วงนั้นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ชาวต่างประเทศต้องไปเช่าบ้านอยู่ในตลาดชัยพร  ถึง  2  ปี  และการก่อสร้างบ้านของคณะและวัด  ก็ได้ดำเนินการเรื่อยมา  โดยการควบคุมของบราเดอร์คอเนลีอุส  ไรอัน  และได้เปิดอย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ.  2502  โดยมีคุณพ่อเลารี่  คณะพระมหาไถ่  เป็นอธิการบ้าน  และเจ้าอาวาสองค์แรก

วัดนักบุญอัลฟอนโซ  หนองคาย  ยังเป็นบ้านนวกสถานของคณะพระมหาไถ่  และศูนย์กลางของพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่  ที่ทำงานในเขตริมแม่น้ำโขงอีกด้วย

สถานที่ใกล้เคียง                    วัดอรุณรังสี

จำนวนสัตบุรุษ                      250  คน

มิสซาวันอาทิตย์                     08.00  น.

มิสซาวันเสาร์                         17.00  น.

มิสซาวันธรรมดา   07.00  น.

กิจกรรมของวัด                     วินเซนต์เดอปอล

เยาวชนคาทอลิก

สภาอภิบาลวัด

โรงเรียนของวัด                    โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

ระดับการศึกษา                      ชั้นอนุบาล

จำนวนครู                               15  คน

จำนวนนักเรียน                     400  คน

 

Last Updated (Wednesday, 07 November 2012 17:49)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner