วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 6 ต.เวียงคุก  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000

ตู้ ป.ณ. 61 อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000  โทร. 042-411201

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527  มีพื้นที่ 8 ไร่ มีประชากรคาทอลิก 130 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงไมเกิ้ล  เช

 

หมู่บ้านเริ่มตั้งขึ้นมาประมาณ  ปีพ.ศ.  2509  เนื่องจากเป็นปีที่มีน้ำท่วมใหญ่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้อพยพหนีน้ำท่วมมาจากเวียงคุก  บ้านไผ่สีทองเป็นหมู่บ้านคาทอลิก  วัดหลังแรกสร้างขึ้นง่ายๆ  หลังคามุงหญ้าคา  ต่อมาได้มรการสร้างวัดใหม่เป็นคอนกรีต  ในปีพ.ศ.  2509

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner