วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 6 ต.เวียงคุก  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000

ตู้  ป.ณ. 61  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย  43000  โทร.  042 - 411201

หมู่บ้านดอนหวายมีประชากรประมาณ  50  ครอบครัว  มีคริสตังประมาณ  25  ครอบครัว  ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพโยกย้ายมาจากตำบลเวียงคุก  และบ้านโคกคำ  เมื่อประมาณ  10  ปีที่แล้ว

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner