วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 2 ต.บ้านตาด  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539  มีเนื้อที่ 4 ไร่  มีประชากรคาทอลิก  7 ครอบครัว

เจ้าอาวาส  บาทหลวงไมเกิ้ล  เช

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner