วัดในสังฆมณฑล

ตู้  ป.ณ.4  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย  43000  โทร.  (042)  411201

เมื่อพระคุณเจ้าโปรดอม  ได้มอบให้  คุณพ่อรองแดล  ไปตั้งกลุ่มคริสตชนที่หนองคายและเวียงจันทน์  คุณพ่อรองแดลได้ส่ง  คุณพ่ออาทานาซีโอ  ผาย  ซึ่งเป็นปลัดของท่านไปล่วงหน้าก่อนแล้ว  ต่อมาท่านจึงตามไปทีหลัง  พ่อตู้หลวงจันทน์ซึ่งอยู่ที่เวียงคุก  เมื่อได้ทราบข่าวก็ไปหาคุณพ่อรองแดล  และเชิญมาที่เวียงคุกเพื่อสอนคำสอนและโปรดศีลล้างบาป  โดยมีครอบครัวของท่านเป็นคริสตังครอบครัวแรก  และได้เจริญก้าวหน้าต่อๆมา  ภายใต้การอภิบาลของพระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

จากนั้นมามีคนจากบ้านใกล้เคียงกลับใจมาหาพระมากขึ้น  จนกระทั่งขยายไปยังจังหวัดใหญ่  โดยเฉพาะที่บ้านท่าบม  ต่อมาคุณพ่ออันตน  หมุน  ธารา  ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยองค์แรกมารับหน้าที่  ที่เวียงคุกและบริเวณดังกล่าว  จากบ้านเวียงคุกคุณพ่อก็ได้ส่ง  อักแนสพิลา  ทิพย์สุข  และ  ลูซีอา  คำบาง  สีคำพอง  ไปเข้าอารามที่เซียงหวาง  ประเทศลาว  ระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2  เกิดการเบียดเบียนศาสนา  ทำให้ซิสเตอร์ทั้งสองเป็นมรณสักขี  2  องค์  แห่งประเทศไทย  จากนั้นคุณพ่อคาร  โสรินทร์  จากมิสซังท่าแร่  -  หนองแสง  ได้ดูแลจนกระทั้งในปี  ค.ศ.  1953  พระสงฆ์คณะมหาไถ่จากสหรัฐอเมริกาได้มารับหน้าที่อภิบาล  โดยมีพระคุณเจ้าดูฮาร์ต  เป็นประมุข  ได้สร้างวัดใหม่  เมื่อปี  ค.ศ.  1956  และตั้งโรงเรียนโรซารีโอวิทยา

เมื่อปีค.ศ.  1959  กิจกรรมของวัดและโรงเรียนได้ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ก็โดยอาศัยคำวิงวอนของมรณสักขีทั้ง  7  แห่งประเทศไทย  โดยเฉพาะจากซิสเตอร์อักแนส  พิลา  และซิสเตอร์ลูซีอา  คำบาง

สถานที่ใกล้เคียง                    ทางรถเรียบริมแม่น้ำโขงผ่านสถานีรถไฟระยะทาง  17  กม.

จำนวนสัตบุรุษ                      250  คน

มิสซาวันอาทิตย์                     07.30  น.

มิสซาเสาร์                               19.30  น.

มิสซาวันธรรมดา                   06.30  น.

กิจกรรมของวัด                     พลมารีแม่บ้าน,  พลมารีครู,

เยาวชนคาทอลิกสภาอภิบาล,

วินเซนต์เดอปอล,  สมาคมผู้สูงอายุคณะเซอร์ร่า

โรงเรียนของวัด                    โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  คณะเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร

ระดับการศึกษา                      อนุบาล  -  ม.3

จำนวนครู                               50  คน

จำนวนนักเรียน                     1,140  คน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner