วัดในสังฆมณฑล

 

หมู่ 13 คต.หายโศก  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

ตู้  ป.ณ.4  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย  43000  โทร.  042 - 411201

ปีค.ศ. 1966  (พ.ศ.  2509)  เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดหนองคาย  บ้านเวียงคุกซึ่งอยู่ติดกับหนองคายได้รับความเสียหายเช่นกัน  บ้านเรือนถูกน้ำท่วม  ไร่นาเสียหายทำให้ชาวบ้านต้องอพยพครอบครัวไปหาที่ทำมาหากินที่ใหม่  การอพยพทำให้คริสตังได้ขยายตัวไปอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตใกล้เคียงบ้านเวียงคุก  บ้านอ่างเป็นหมู่บ้านที่มีคริสตังอพยพมาอยู่  4  ครอบครัว  มาจับจองที่ทำกิน  พระสงฆ์เจ้าวัดจากเวียงคุกก็ได้ติดตามคริสตังที่ไปอยู่ตามหมู่บ้านหรือตามที่ต่างๆ  และที่บ้านอ่างนี้  คุณพ่อก็ตามมาทำมิสซาให้  คุณพ่อได้ซื้อที่ดินจำนวนหนึ่ง  พร้อมบ้านสองชั้น  สำหรับมาทำมิสซาและให้สัตบุรุษดูแลให้  จากบ้านหลังเล็กๆ  สำหรับทำมิสซา  ปัจจุบันมีวัดน้อยหลังใหม่ซึ่งสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม  ค.ศ.  1990

 

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner