วัดในสังฆมณฑล

ถ.บรรเทาทุกข์ อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย 43110

ตู้  ป.ณ.19  อ.  ท่าบ่อ  จ.  หนองคาย  43110  โทร.  042 431106,042-401157

 

 

แต่เดิมคริสตังที่ท่าบ่อ  มีจำนวนน้อยมาก  หรือแทบจะไม่มีเลย  ต่อมาเมื่อประมาณ  50  กว่าปีที่แล้ว  มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในอำเภอท่าบ่อ  และชาวเวียดนามบางส่วนที่อพยพเข้ามาเป็นคริสตัง  เมื่อเข้ามาอยู่ในอำเภอท่าบ่อใหม่ๆ  คริสตังได้รวมตัวกันเป็นสองกลุ่ม  คือ  กลุ่มหนึ่งยึดอาชีพประมง  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวน  เมื่อคริสตังรวมตัวกันก็ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น  โดยที่กลุ่มของชาวประมงสร้างวัดน้อยหลังหนึ่ง  และกลุ่มชาวสวนก็สร้างวัดน้อยของตนเองขึ้นอีกหลังหนึ่ง  โดยมี  คุณพ่อเวียน  พระสงฆ์ชาวเวียดนามที่ข้ามมาจากประเทศลาว  มาทำมิสซาและประกอบศาสนกิจให้

 

ต่อมาเมื่อประมาณ  พ.ศ.  2518  จึงได้ยุบวัดน้อยทั้งสองแห่ง  แล้วทำการก่อสร้างวัดใหม่  โดยมี  คุณพ่อด้าย  เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์แรก  ปัจจุบันมีสัตบุรุษประมาณ  500  คน  คณะกิจกรรมของวัด  มีพลมารีเยาวชน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner