วัดในสังฆมณฑล

 

ต.จุมพล  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย  43120

ตู้  ป.ณ.19  ต.  ชุมพล  อ.  โพนพิสัย  จ.  หนองคาย  43120  โทร. 042 471149

 

 

แรกเริ่มเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว  มีคุณพ่อด้าย  คุณพ่อโกโทร  และคุณพ่อทอม  กริฟฟิต  เข้ามาสอนคำสอน  ซึ่งคริสตังส่วนมากเป็นชาวเวียดนาม  หลังจากสมัยของคุณพ่อด้าย  มีคุณพ่อแวว  มาแทน  คุณพ่อแววได้สร้างวัดหลังใหม่ขึ้น  โดยใช้ชื่อว่า วัดพระศรีหฤทัย คุณพ่อแวว เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

 

ในปี  พ.ศ.  2509  -  2514  เกิดน้ำท่วมวัดบ่อยๆ  คุณพ่อแววและสัตบุรุษจึงมีความคิดที่จะสร้างวัดแห่งใหม่  เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม  แต่คุณพ่อแววล้มป่วยลงก่อน  จึงไม่สามารถสร้างวัดได้  ต่อมาเมื่อ  คุณพ่อโรธี  มาแทนคุณพ่อแวว  จึงขายที่ดินวัดหลังเก่าไป  แล้วสร้างวัดแห่งใหม่  ซึ่งเป็นวัดหลังปัจจุบัน

 

พ.ศ.  2514  คุณพ่อแลรี่  แพตทิน เป็นเจ้าอาวาส  มีสัตบุรุษ  132  คน

 

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner