วัดในสังฆมณฑล

ตู้  ป.ณ.19  อ.  โพนพิสัย  จ.  หนองคาย  43120  โทร.  042 471149

 

 

เมื่อประมาณ  25  ปี  ที่แล้ว  มีคริสตัง  2  ครอบครัว  ย้ายมาจากบ้านซ่งแย้  จ.  อุบลราชธานี  มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์  เนื่องจากเป็นคริสตังเก่าแก่จึงไม่ได้ละทิ้งศาสนา  และได้เดินทางไปร่วมพิธีมิสซาที่โพนพิสัย  ซึ่งมีระยะไกลพอสมควร  คุณพ่อเลารี่  เป็นผู้ดูแลคริสตชนเขตนี้  จึงได้ติดตามไปทำมิสซาให้ในบ้านของคริสตัง  และสอนคำสอนให้แก่ลูกหลานของคริสตังเหล่านั้น  จึงทำให้คนต่างศาสนาสนใจและกลับใจเป็นคริสตังเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย

 

ในปี  พ.ศ.  2514  คุณพ่อเลารี่  จึงสร้างวัดขึ้น  ซึ่งยังอยู่จนถึงทุกวันนี้  ต่อมาคุณพ่อได้ย้ายไปและมีพระสงฆ์องค์อื่นๆ  มาทำหน้าที่แทน  ปัจจุบัน  พ.ศ.  2541  เจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์ไฟแรง  ที่เดินทางมาทำงานนี้โดยเฉพาะ  คือ  คุณพ่อแพตทิน

 

ปัจจุบันมีพิธีมิสซาสัปดาห์ละครั้ง  มีครูคำสอนประจำหมู่บ้าน  จำนวนสัตบุรุษประมาณ  104  คน  และมีสัตบุรุษจากบ้านแพง  บ้านนาเพียงน้อย  บ้านหนองบัวเงิน  และบ้านบัวมาร่วมพิธีมิสซาด้วย

 

กิจกรรมในเขตวัด  มีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน  กลุ่มธนาคารข้าว

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner