วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 11 ต.จุมพล  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย

ตู้  ป.ณ.19  อ.  โพนพิสัย  จ.  หนองคาย  43120  โทร.  042 471149

 

เมื่อ  พ.ศ.  2502  มีครอบครัวคริสตัง  4  ครอบครัว  อพยพมาจากบ้านช้างมิ่ง  เพื่อหาที่ทำกิน  เดินทางมาจนถึงบ้านปักหมู  ซึ่งแต่ก่อนเป็นป่าทึบ  ไม่มีใครอยู่อาศัย  คริสตังทั้ง  4  ครอบครัว  จึงได้จับจองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำมาหากิน  ในจำนวน  4  ครอบครัวนี้  มีครูโทน  และครูสดับ  ซึ่งเคยเป็นครูคำสอนด้วย

 

ขณะนั้นบ้านศูนย์ของพระสงฆ์อยู่ที่จังหวัดหนองคาย  แต่มีบ้านพักพระสงฆ์อยู่ที่โพนพิสัย  คุณพ่อจากศูนย์หนองคายจะมาพักที่โพนพิสัย  แล้วออกเยี่ยมเยียนและทำมิสซาให้แก่คริสตังตามหมู่บ้านต่างๆ  รวมทั้งบ้านปักหมูด้วย

 

ในสมัยนั้น  คุณพ่อด้าย  มาทำมิสซาให้แก่ครอบครัวคริสตังที่บ้านปักหมู  คุณพ่อมองถึงอนาคต  จึงได้จับจองที่ดินไว้สำหรับสร้างวัด  จากความร่วมมือและช่วยเหลือของชาวบ้าน  บ้านปักหมูจึงมีวัดเล็กๆ  หลังหนึ่ง

 

ปัจจุบันหมู่บ้านปักหมู  กลายเป็นหมู่บ้านใหญ่  มี  83  ครอบครัว  เป็นคริสตัง  30  ครอบครัว  ประมาณ  100  คน  จากวัดเล็กๆในปี  พ.ศ.  2516  คุณพ่อได้สร้างวัดหลังใหม่  สวยงาม  เป็นวัดยกพื้นสูง  2  ชั้น  และมีบ้านพักพระสงฆ์อยู่ใกล้ๆ

 

ที่บ้านปักหมู  มีครูคำสอนประจำ  1  คน  มีการสอนคำสอนแก่เด็กๆ  และผู้ที่สนใจศาสนาทุกวันเสาร์และอาทิตย์  คุณพ่อแลรี่  แพตทิน  เป็นคุณพ่อเจ้าวัดในปัจจุบัน  (พ.ศ.  2541)  แต่พักอยู่ที่โพนพิสัย  คุณพ่อเดินทางมาที่บ้านปักหมูในวันศุกร์  และเดินทางกลับหลังมิสซาวันเสาร์  เหตุที่คุณพ่อต้องพักอยู่ที่โพนพิสัย  เพราะต้องดูแลวัดหลายวัด  จึงต้องยึดโพนพิสัยเป็นบ้านศูนย์กลางสำหรับออกไปทำมิสซาตามวัดต่างๆ  ทุกวันศุกร์ชาวบ้านจะเห็นคุณพ่อแพตทิน  เดินทางมาปักหมูด้วยจักรยานยนต์คู่ใจ

 

ในปี  พ.ศ.  2540  ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินสร้างวัดใหม่ถวายแด่นักบุญคลารา  เป็นวัดที่สวยงาม  ในวันเปิดเสกวัดใหม่  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2541  พระคาร์ดินัลไมเกิล  มีชัย  กิจบุญชู  และพระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  มาเป็นประธานร่วมกัน  เป็นการต้อนรับปีอะเมซิ่งไทยแลนด์  อะเมซิ่งปักหมู

 

วัดนักบุญคลารา  มีสัตบุรุษ  239  คน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner