วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 6 ต. หนองเดิ่น  อ.บุ้งคล้า  จ.หนองคาย

(ตู้  ป.ณ.5)  อ.  บึงกาฬ  จ.  หนองคาย  43140  โทร.  081-9744662

 

ในปี  พ.ศ.  2517  ชาวบ้านจำนวน  17  หลังคาเรือน  ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านห้วยเล็บมือ  เพราะมีปัญหาที่ทำกินคับแคบ  ต้องการขยาย  ทั้งต้องการความสะดวกเรื่องการคมนาคมด้วย  และมองเห็นว่าสถานที่นี้  (ในปัจจุบัน )  เวลานั้นเหมาะสมสามารถถือครองและจับจองได้  ดังนั้นพวกเขาจึงปรึกษากับคุณพ่อไมเกิล  เช  ย้ายบ้านมาตั้งที่สองฝั่งทางหลวง  และจับจองที่ดินทำมาหากินตามใจปรารถนา

 

และแล้วความใฝ่ฝันของพวกเขาต้องมืดมนลงเมื่อปี  2518  ทางราชการมีนโยบายให้บริเวณข้างถนนด้านถ้ำฝุ่น  (ปัจจุบัน)  เป็นบริเวณอนุรักษ์ธรรมชาติ  ชาวบ้านจึงจำเป็นต้องย้ายมาอยู่อีกฟากหนึ่ง  โดยการจัดสรรกันเอง  ที่ดินที่เหมาะสมกับการทำนาจึงไม่มี  พวกเขาก็ต้องยึดอาชีพทำไร่จนถึงปัจจุบันนี้

 

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2521  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ  ชาวบ้านได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์ให้ชื่อว่า หมู่บ้านภูสวาท มีประชากร  120  คน  จำนวน  17  หลังคาเรือน  ถือได้ว่า  หมู่บ้านภูสวาท  เป็นหมู่บ้านคาทอลิกตั้งแต่กำเนิด  ศาสนาได้เข้ามามีบทบาในชีวิตของพวกเขามิใช่ทางจิตใจเท่านั้น  แต่ทางกายด้วย

 

วัดหลังแรกได้เกิดขึ้น  (ณ  ฉางข้าวด้านซ้ายของวัดปัจจุบัน)  พร้อมกับชุมชน  เป็นบ้านยกพื้นสูง  (มีใต้ถุน)  คุณพ่อไมเกิล  เช  ได้ประกอบพิธีกรรมให้ทุกสัปดาห์  คุณพ่อองค์ต่อๆมา  ก็ได้ปฏิบัติเช่นกัน  ครูบุญถันเป็นครูคำสอนคนแรก  วัดปัจจุบันเป็นวัดหลังที่  2  สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2533  ในสมัยของคุณพ่อชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์  ปัจจุบันมีครูคำสอน  1  คน  คือ  ครูสมคิด  พรมอารักษ์   กลุ่มวินเซนต์เดอปอลตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2519  ปัจจุบันมีสมาชิก  8  คน

 

ในสมัยของคุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  คุณพ่อเห็นความลำบากในการทำมาหากินของชาวบ้าน  จึงได้นำโครงการหลายอย่างเข้ามาช่วยเหลือ  ได้แก่  โครงการเลี้ยงหมูเป็นกลุ่ม  โครงการปลูกสับปะรดในหมู่บ้าน  โครงการธนาคารข้าว  ปัจจุบันเหลือเพียง  2  โครงการ  คือ  โครงการธนาคารวัว  และโครงการปลูกกล้วย

ปัจจุบันมีสัตบุรุษ  135  คน

 

 

รายนามคุณพ่อเจ้าอาวาส

01.  คุณพ่อไมเกิล  เช

02.  คุณพ่อเปโตร  เล้ง  โคธิเสน

03.  คุณพ่อมัทธิว  วราศักดิ์  บูรณพล

04.  คุณพ่อเปโตร  เล้ง  โคธิเสน

05.  คุณพ่อยวง  บุญรอด  เวียงพระปรก

06.  คุณพ่อไมเกิล  พิชาญ  ใจเสรี

07.  คุณพ่อเปโตร  เล้ง  โคธิเสน

08.  คุณพ่อยวง  บัปติสตา  ชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์

09.  คุณพ่อเปโตร  โกวิทย์  เจริญพงศ์

10.  คุณพ่ออำนวนศิลป์  ทองอำไพ

11.  คุณพ่อจักรายุทธ  ปาละลี  (พ.ศ. 2541)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner