วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 4 ต.ท่าดอกคำ  กิ่งอำเภอบึงโขงหลง  จ.หนองคาย

ตู้  ป.ณ.5  อ.  บึงกาฬ  จ.  หนองคาย  43140

 

 

บ้านโนนสา  เป็นสถานภาวนาแห่งใหม่  ซึ่งคุณพ่อมีชัย  อุดมเดช  ได้เคยไปทำมิสซาให้เดือนละครั้ง  เริ่มในปี  พ.ศ.  2533  เมื่อคุณพ่อชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์  มารับหน้าที่ในเขตนี้  ก็ได้รับดูแลที่นี่ด้วย  และไปทำมิสซา  สอนคำสอนให้ทุกอาทิตย์  สัตบุรุษที่นี่ย้ายมาจากศรีษะเกษและท่าแร่  บางคนเคยเรียนคำสอนมากับคุณพ่อศรีนวล  ศรีวรกุล  แต่ไม่ได้ล้างบาป  และเพิ่งจะได้รับการล้างบาป

มีสัตบุรุษ  15  คน

รายนามคุณพ่อเจ้าอาวาส

พ.ศ.  2539  คุณพ่อโกวิทย์  เจริญพงศ์

พ.ศ.  2540  คุณพ่ออำนวยศิลป์  ทองอำไพ

พ.ศ.  2541  คุณพ่อจักรายุทธ  ปาละลี

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner