วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 8 ต.โป่งไฮ  อ.เซกา  จ.หนองคาย

ตู้  ป.ณ.4  อ.  พรเจริญ  จ.  หนองคาย  43180  โทร.  042 487055

 

 

แรกเริ่มมีครอบครัวคริสตังจากที่ต่างๆ  ไปทำมาหากินที่หมู่บ้านโนนยางคำ  ต.  บ้านต้อง  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย  เนื่องจากชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกิน  คุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  จึงได้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี  เพื่อจัดสรรหมู่บ้านใหม่ให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้  ครอบครัวเหล่านี้มีทั้งพี่น้องชาวพุทธและคาทอลิกได้ย้ายจากบ้านโนนยางคำมาอยู่ที่หมู่บ้านใหม่เมื่อปี  พ.ศ.  2521 และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสังคมพัฒนา

 

ในปีต่อมาชาวบ้านก็พากันจัดหาไม้และอุปกรณ์ก่อสร้าง  และเริ่มสร้างวัดหลังแรก  และบ้านพักพระสงฆ์  การก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเสก  และเปิดวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2523  โดยตั้งชื่อวัดว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โดยมีคุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  เป็นเจ้าวัดองค์แรก  และยังมีคุณพ่ออื่นๆ  อีกหลายท่านมาดูแลวัดนี้จนถึงองค์ปัจจุบัน  ชาวบ้านมีทั้งหมด  24  ครอบครัว  ทั้งพี่น้องชาวพุทธและคาทอลิก

 

เนื้อที่                                      2  ไร่

สถานที่ใกล้เคียง                    บ้านโคกโข  (หมู่บ้านใหญ่)

จำนวนสัตบุรุษ                      100  คน

มิสซาวันอาทิตย์                     19.00  น.

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner