วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 3  ต.ซาง  อ.เซกา  จ.หนองคาย

ตู้  ป.ณ.  4  อ.พรเจริญ  จ.หนองคาย  43180  โทร. 042-487055

ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2545  มีพื้นที่ 3 ไร่  1 งาน มีประชากรคาทอลิก  5 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงอังเฮล  เบคริล

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner