วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 4  ต.โซ่พิสัย  อ.โซ่พิสัย   จ.หนองคาย  43180

ตู้  ป.ณ.4  อ.  พรเจริญ  จ.  หนองคาย  43180  โทร.  042 487055

 

 

คริสตชนเริ่มแรกย้ายมาจากบ้านโนนสมบูรณ์  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย  และได้รับการอภิบาลที่บ้านสามเหลี่ยม  (ปัจจุบัน  อ.โพนพิสัย)  โดยใช้บ้านสัตบุรุษเป็นสถานที่ประกอบพิธี  เมื่อเป็นโอกาสฉลองสำคัญก็ไปรวมกันที่วัดบ้านโนนสว่าง  ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนัก  ต่อมาเมื่อมีจำนวนคาทอลิกมากขึ้น  คุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  จึงได้ซื้อที่ดินพร้อมกับบ้านที่บ้านท่าสังคม  ห่างจากตัวอำเภอ  4  ก.ม.  แต่ยังอยู่ในเขตสุขาภิบาล  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆ  โดยใช้ชื่อว่า วัดพระวรกายพระคริสตเจ้า

 

วัดพระวรกายพระคริสตเจ้าเดิมเป็นวัดประจำสำหรับ  3  หมู่บ้านซึ่งตอนนั้นคริสตชนบ้านป่าไร่  บ้านเหลาทองหลาง  และบ้านท่าสังคม  มีจำนวน  20  ครอบครัว  แต่ปัจจุบันมีคริสตชน  6  ครอบครัว  เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อทำมาหากิน

 

เนื้อที่                                                      2  ไร่

จำนวนสัตบุรุษ                                      20  คน

มิสซาวันอาทิตย์                                     12.00 น.

มิสซาวันธรรมดา                                   เวลามีพระสงฆ์ไปเยี่ยม

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner