วัดในสังฆมณฑล

1. บ้านพักคนชรา อุดรธานี (สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา)

135/1 ม.5 บ้านดงอุดม ต.หนองบัว

ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4223-0178, 08-6857-2079

 

2. บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ (คณะธิดาเมตตาธรรม)

ตู้ ปณ.109 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-4130

 

3. สถานสงเคราะห์นักบุญเยราร์ด (คณะธิดาเมตตาธรรม)

ตู้ ปณ.109 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-1632

 

4. ศูนย์สงเคราะห์เด็กพิการและปัญญาอ่อน วังสะพุง (คณะธิดาเมตตาธรรม)

121 ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

โทร. 0-4285-0882

 

5. มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์

168/8 ม.2 ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

หรือ ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0322

โทรสาร 0-4236-0322

 

6. ศูนย์ดูแลสงเคราะห์เด็ก

บ้านไผ่สีทอง, บ้านเวียงคุก, บ้านดอนหวาย

ตู้ ปณ.61 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 08-1954-0649, 0-4243-8095,

08-1416-0485

 

7. ศูนย์ดูแลสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่เทเรซา

168/8-15 ม.2

ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0217, 0-4231-1347

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 16:22)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner