วัดในสังฆมณฑล

1. สำนักงานสังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

 

2. สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

E-mail: udondiocese@catholic.or.th

 

3. สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์ อุดรธานี

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

 

4. สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกสันติราชา

62/5 ม.5 บ้านดงอุดม ต.หนองบัว อ.เมือง

จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

 

5. ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ ปณ.6 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

 

6. ศูนย์สังคมพัฒนา

ตู้ ปณ.5 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-3228

 

7. สำนักงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว

ตู้ ปณ.5 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-3228

 

8. คณะพลมารีย์

(คอมีเซียมพระมารดานิจจานุเคราะห์)

ตู้ ปณ.4 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-2206

 

9. ศูนย์ศาสนภัณฑ์ หนังสือ และโรงพิมพ์

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

 

10. สำนักงานผู้ประสานงานเยาวชน

สำนักพระสังฆราช

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450, 08-5012-5082

โทรสาร 0-4224-3990

 

11. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย

ตู้ ปณ.31 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4242-0496, 0-4241-2349

โทรสาร 0-4241-2407

 

12. สำนักงานบริหารโรงเรียนสังฆมณฑลอุดรธานี

สำนักพระสังฆราช

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

 

13. สำนักงานเซอร์ร่า อุดรธานี

ตู้ ปณ.3 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

โทรสาร 0-4224-1712

 

14. บ้านพระมารดาพระสงฆ์

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

 

15. สื่อมวลชนคาทอลิกอุดรธานี

สำนักพระสังฆราช

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 16:20)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner