วัดในสังฆมณฑล

129/18 หมู่ 1 ถนนนิตโย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

(ตู้  ป.ณ.  4  ปท.  โพศรี อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41002 )  โทร.  042 223513

 

วัดแม่พระรับสารเป็นวัดน้อยของอารามคณะซิสเตอร์กลารีสกาปูชิน  ซึ่งเดินทางมาจากอารามบ้านโป่ง  ไปประจำที่อุดรธานี  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2522  มีจำนวน  9  คนเมื่อกลุ่มคณะเดินทางไปถึงอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  คณะนักบวชชาย  หญิง  และสัตบุรุษ  วันที่  21  เมษายน  พ.ศ.  2522  มีพิธีเสกวัด

ปัจจุบัน  (ค.ศ.  1998)  อยู่ในความดูแลของ  คุณพ่อมีชัย  อุดมเดช  คณะพระมหาไถ่  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสประจำอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

มีมิสซาเช้า                                              เวลา  6.30  น.  ยกเว้นวันอาทิตย์

วันเสาร์  มิสซาภาษาอังกฤษ เวลา  17.30  น.

วันอาทิตย์                                              เวลา  15.30  น.  พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

บางครั้งมีกิจกรรมพิเศษในโอกาสเตรียมฉลองนักบุญผู้ตั้งคณะ  หรือวันส่งท้ายปีเก่า  เชิญนักบวชและบรรดาสัตบุรุษร่วมสวดทำวัดเย็น  พร้อมกับหมู่คณะ  โดยมีพระคุณเจ้าหรือคุณพ่อเจ้าวัดเป็นประธาน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner