วัดในสังฆมณฑล

192 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4222-1346

เซนต์เมรี่ เป็นโรงเรีนแห่งหนึ่งในสังฆมณฑลอุดรธานี ดำเนินงานโดย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ซิสเตอร์คณะนี้ ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 1872 ที่ประเทศอิตาลี ปัจจุบันทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวม 71 ประเทศ มีสมาชิก 93 คน ทำงานอยู่ที่ต่าง ๆ  รวม 9 แห่ง ผู้ตั้งคณะคือ นักบุญยอห์นบอสโก และนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ภายใต้การนำของแม่พระองค์อุปถัมภ์

จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

ก็เพื่อรับใช้พระศาสนจักร โดยมุ่งประกอบภารกิจอบรมเยาวชนหญิงให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของสวรรค์ โดยยึดหลักวิธีอบรรมตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก คือ

1. เหตุผล

2. ศาสนา

3. ความรักใจดี

โรงเรียนเซนต์เมรี่ เปิดสอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมีกิจการอื่นอีก เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บสตรี ศูนย์เยาวชนวันอาทิตย์สำหรับเด็กอยากจน การสอนคำสอนภายในโรงเรียนและในชนบท

 

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner