วัดในสังฆมณฑล

438 ซ.พฤกษชาติ  ถ.นิตโย  ต.หมากแข้ง

อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000  โทร. 0-4224-3629

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี บริหารงานโดยนักบวชหญิงนิกายโรมันคาทอลิก คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ โดยมีพระแม่มารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์และเป็นชื่อของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงพระแม่มารีอาผู้ทรงเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ยึดเอาพระแม่มารีย์เป็นแบบอย่างในด้านการดูแล ปกป้อง คุ้มครอง และอบรมสั่งสอนต่อองค์พระเยซูคริตเจ้า

ความรัก ความเอาใจใส่ของแม่ที่มีต่อลูกอันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิต เป็นสายใยผูกพันที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ

จัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข

ความรู้ดี หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่เป็นผู้มีความขยัน ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉลียว สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
มีคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ดีของนักเรียน มีความกตัญญูรู้คุณ ประหยัด มีวินัย มีน้ำใจ เสียสละ สุภาพอ่อนน้อม รักสะอาดมีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเมตตา
นำความสุข หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน รักสะอาด มารยาทงาม

รักสะอาด หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะรักสะอาด มีระเบียบวินัยในตนเอง ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน โรงเรียน และสังคม
มารยาทงาม หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีจรรยามารยาทที่ดีงามในการแสดงออกทางกิริยา วาจา ใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย

ตราโรงเรียน

M ย่อมาจาก MARIE คือ ชื่อพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

P ย่อมาจาก PHITHAK คือ พิทักษ์ อารักขา คุ้มครอง

แสงรัศมี คือ แสงที่เกิดจากความรู้สติปัญญาและคุณธรรมเพื่อนำความนสุขไปสู่ผู้อื่น

รูปเด็ก 2 คน แสดงถึงนักเรียนชาย - หญิง

ปีกทั้งสองข้าง แสดงถึง ปีกแห่งความสำเร็จจากการเรียนรู้ อันนำมาซึ่งสันติสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวและสังคม

สีประจำโรงเรียน สีฟ้า กับ สีเหลือง

สีฟ้า หมายถึง ความมีวินัย มีมารยาทงาม รักสันติ
สีเหลือง หมายถึง ความรู้และคุณธรรม

 

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner