วัดในสังฆมณฑล

136 ถนนโพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. 042-221338, 222436, 325556  Fax. 324873
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

สถานะของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งส่งเสริมเยาวชน ให้สมบรูณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายใน ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner