วัดในสังฆมณฑล

ต.ศรีสุทโท อ.  บ้านดุง  จ.  อุดรธานี  41190

ตู้  ป.ณ.  4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  โทร. 0-4227-1254

 

ในปี  พ.ศ.  2504  คริสตชนจากวัดบ้านโพนสูง  ย้ายเข้ามาอยู่ที่  อำเภอบ้านดุง  เพื่อทำการค้าและได้ไปเชิญ  คุณพ่อกิบบอน  จากวัดบ้านโพนสูงมาทำมิสซาที่บ้านดุง  ในปี  พ.ศ.  2507  ยังไม่มีวัด  จึงใช้บ้านของนายผอง  เป็นที่ถวายบูชามิสซา  มีคริสตชนจำนวน  20  คน  หลังจากคุณพ่อกิบบอนย้ายไป  คุณพ่อไลท์  คุณพ่อแอดดี้  มาทำมิสซาแทน

 

ในปี  พ.ศ.  2508  คุณพ่อแลรี่  มาประจำที่บ้านดุง  ได้สร้างวัด  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายผอง  นายผาง  นายเครื่อง  ขณะที่กำลังสร้างวัดอยู่นั้น  มีคริสตังใจศรัทธาสองสามีภรรยา  คือนายมาโฮ  และภรรยา  เป็นชาวอินเดีย  อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  ทั้งสองแต่งงานกันมาหลายปีไม่มีบุตร  จึงได้สวดวอนขอนักบุญยูดาห์ให้ช่วย  ทั้งสองก็ได้บุตรชายสมใจ    และได้ถวายเงินจำนวนมากเพื่อสร้างวัดถวายเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญยูดาห์

 

วัดนักบุญยูดาห์  สร้างเสร็จในปี  พ.ศ.  2511  และทำพิธีเสกโดย  พระคุณเจ้าดูฮาร์ต  หลังจากคุณพ่อแลรี่ย้ายไป  คุณพ่อแม็กซ์  และ  คุณพ่อมอริสสี  มาแทน

 

ในสมัยคุณพ่อมอริสี  ท่านได้จัดตั้งกลุ่มสภาวัดขนาดเล็กขึ้นและได้ขอให้ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม  มาประจำที่วัดเพื่อช่วยงานของวัด  ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมได้เข้ามาอยู่ประจำที่วัดบ้านดุง  ในสมัยของ  คุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  ซึ่งมาดำรงตำแหน่งคุณพ่อเจ้าวัดแทนคุณพ่อแดง

 

ซิสเตอร์คณะนี้ได้เข้ามาทำงานด้านแพร่ธรรม  อบรมเยาวชนด้านส่งเสริมอาชีพ  ตัดเย็บเสื้อผ้า  พิมพ์ดีด  ช่วยเหลือเด็กยากจน  เด็ก  ซี.ซี.เอฟ.  ในสมัยคุณพ่อเล้ง  ได้สร้างโรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาลเด็ก  ซี.ซี.เอฟ.  ขึ้น  สอนพิมพ์ดีด  ตัดเย็บเสื้อผ้า  นอกจากนั้นได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ขึ้น  ต่อมา  คุณพ่อประเสริฐ  ย้ายมาเป็นเจ้าวัดแทนคุณพ่อเล้ง  และในสมัยคุณพ่อประเสริฐ  ได้ขยายเขตทำมิสซาออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ  เช่น  บ้านปูลู  บ้านคำสีดา  บ้านดงหวาย  บ้านทุ่งกว้าง  มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้น  ทั้งเยาวชนที่เป็นพุทธและคริสต์  ค่ายอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน  ต่อมาคุณพ่อสมนึก  มาเป็นเจ้าอาวาส  ได้เริ่มสร้างกำแพงรอบบริเวณวัด  และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยคุณพ่อสมพงษ์  เตียวตระกูล  และท่านได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่  ในปี  พ.ศ.  2533

 

นอกจากนั้นยังได้สร้างโรงเรียนอนุบาลขึ้นอีก  เปิดรับเด็กทั่วไป  ให้ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  มาดูแลและทำการสอน  ในปีนี้นางลำพร  ได้สร้างหอระฆังขนาดใหญ่ให้กับวัด  เพื่อถวายอุทิศแด่นายผาง  นางจำปา  โอนากุล  คุณพ่อได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุขึ้น  โดยมีการประชุมกันทุกเดือน  และมีการจัดสอนคำสอนเด็ก  (ค่ายคำสอน)  ทุกเดือน

 

ในสมัยที่คุณพ่อโฮเซ่  โอลีเดน  เป็นเจ้าอาวาส  ได้สร้างถ้ำแม่พระขนาดใหญ่ขึ้น  ที่บริเวณข้างวัด  และสร้างบ้านพักซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เนื้อที่                                                      42  ไร่

จำนวนสัตบุรุษ                                      500  คน

มิสซาวันอาทิตย์                                     07.00  น.

มิสซาวันเสาร์                                         19.30  น.

มิสซาวันธรรมดา                                    06.00  น.

คณะกิจกรรมของวัด                            พลมารี  วินเซนต์เดอปอล  คูร์ซิลโล

ศูนย์ฝึกอาชีพในวัด  ซี.ซี.เอฟ.

โรงเรียนของวัด                                    โรงเรียนอนุบาลพระมหาไถ่

จำนวนครู                                               10  คน

จำนวนนักเรียน                                     180  คน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner