วัดในสังฆมณฑล

หมู่ 13 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-1254

 

ความเป็นมาของวันนี้ มาจากการอพยพของครอบครัวคาทอลิก 2 ครอบครัว เผ่าภูไท จ.กาฬสินธุ์ ที่เข้ามาทำมาหากินที่ตำบลนาไหม ในสถานที่เรียกว่า บ้านน้อยสามเหลี่ยม ต่อมาสัตบุรุษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีคาทอลิกในปัจจุบัน ประมาณ 10 ครอบครัว

 

สมัยบุกเบิกวัดแห่งนี้ คุณพ่อประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์ เจ้าวัดโพนสูง ได้ขอความสนับสนุนจากสัตบุรุษวัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง เพื่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดและได้รับสนับสนุนเงินสร้างวัดจากคุณพ่อ โทมัส  หริฟฟิต วัดหลังแรกจึงตั้งชื่อว่าวัดนักบุญโทมัส  อาควีนัส

 

สมัยคุณพ่อสมพงศ์  เตียวตระกูล ได้สร้างศาลาหลังใหม่ เพื่อเป็นที่ประชุมของสัตบุรุษ และชาวบ้าน เพื่อให้บริเวณวัดได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชน และพี่น้องชาวพุทธ

 

สมัยคุณพ่อ โฮเซ่  ราดีเกส ได้สร้างวัดหลังใหม่แทนวัดไม้ และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

ปัจจุบันคุณพ่อวิชัย  อ้วนเย็นดี เป็นเจ้าวัด

 

ข้อมูลทั่วไป

วัดบุญราศีทั้งเจ็ด แห่งประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่

จำนวนสัตบุรุษ 30 คน

มิสซาทุกวันอาทิตย์ ที่ 1 และ 3 เวลา 16.00 น.

คุณพ่อเจ้าอาวาส ปัจจุบัน คุณพ่อ ยอแซฟ วิชัย  อ้วนเย็นดี

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner