วัดในสังฆมณฑล

 

467  หมู่  10  อ.  กุมภวาปี  จ.  อุดรธานี  41110  โทร  (042)  202212

 

เมื่อประมาณ  30  กว่าปีมาแล้ว  มีคริสตังกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากหนองแสง  จ.  นครพนม  บางครอบครัวมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่พังโคน  ที่อุดรธานี  ที่กุมภวาปี  บางครอบครัวเดินทางไปตั้งหลักแหล่งที่ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  และที่อื่นๆ  คริสตังที่กุมภวาปีมีจำนวน  4  ครอบครัว

 

ทุกวันอาทิตย์จะเดินทางไปร่วมพิธีมิสซาที่อุดรธานี  ซึ่งต้องเดินทางประมาณ  45  กิโลเมตร  พระคุณเจ้าคลาเรนต์  ดูฮาร์ต  จึงตัดสินใจซื้อที่ดินและสร้างบ้านเพื่อใช้ประกอบพิธีมิสซาที่กุมภวาปี  พระคุณเจ้าดูฮาร์ต  เดินทางไปทำพิธีมิสซาเดือนละครั้ง  แต่ทุกวันอาทิตย์คริสตังที่กุมภวาปี  จะเดินทางไปร่วมมิสซาที่อุดรธานี  ภายหลังพระคุณเจ้าดูฮาร์ตลาเกษียณ  และประจำอยู่ที่วัดพระมหาไถ่  กรุงเทพฯ  คุณพ่อเจ้าอาวาสที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อุดรธานี  จะมาทำพิธีมิสซาที่กุมภวาปีทุกเดือนต่อเนื่องมา

 

จนกระทั่งในปี  ค.ศ.  1995  โดยดำริของ  พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  ได้สร้างวัดใหม่ในบริเวณที่ดินซึ่งพระคุณเจ้าดูฮาร์ตจัดหาไว้  และในปัจจุบัน  (ค.ศ.  1998)  มีโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี  อยู่ในบริเวณวัดซึ่งดูแลโดยซิสเตอร์คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล  และมีคุณพ่อเฟอร์มิน  รีอาโน  เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner