วัดในสังฆมณฑล

บ้านน้อยมาลีสถาพร หมู่ 7   ต.  ผาสุก  อ.  วังสามหมอ  จ.  อุดรธานี 41218

ตู้  ป.ณ. 2  อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

 

 

กลุ่มคริสตชนบ้านน้อยสถาพร  เป็นกลุ่มคริสตชนที่อพยพมาจากบ้านโพนสูง  อ.  บ้านดุง  เมื่อประมาณ  ค.ศ.  1978  เพื่อแสวงหาที่ทำกินใหม่  ย้ายไปครั้งแรกมี  13  ครอบครัว  ซึ่งได้รับที่ดินจากชาวบ้านผาสุก  ให้เป็นที่ทำกินและอยู่อาศัย  บางครอบครัวก็ย้ายไปอยู่บ้านหาญใจอำเภอเดียวกัน  ตอนแรกยังไม่มีพระสงฆ์ไปดูแลฝ่ายวิญญาณ  เพราะเป็นหมู่บ้านกันดาร  รถยังเข้าไปไม่ถึง  วันสำคัญทางศาสนา  ชาวบ้านไปร่วมพิธีที่วัดบ้านโพนสูง  หรือถือโอกาสแก้บาปรับศีลเมื่อไปทำธุระที่บ้านเดิม

 

ค.ศ.  1980  คุณพ่อสุริโย  ยะงาม  เป็นเจ้าวัดบ้านโพนสูง  ชาวบ้านได้ขอให้คุณพ่อไปเยี่ยมและถวายมิสซาให้อย่างน้อยเดือนละครั้ง  โดยใช้บ้านนายฉลวย  มายอด  เป็นที่ถวายมิสซา  และได้ให้ครูหมุนและครูถาวรเป็นครูสอนคำสอนดูแลสัตบุรุษเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่

 

ต่อมาคุณพ่อและชาวบ้านได้สร้างวัดชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่ง  ในที่ดินประมาณ  3  ไร่  ซึ่งนายฉลวยได้บริจาคให้  ต่อมาไม่นาน  คุณพ่อสุริโย  ได้ปรึกษากับทางสังฆมณฑลขอทุนสร้างวัดใหม่  หลังใหญ่กว่าเดิม  ซึ่งเป็นวัดถาวรจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากวัดอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยงกับอำเภอพรเจริญ(สามแยก)  การไปมาสะดวกกว่ามาจากโพนสูงวัดน้อยมาลีสถาพร  หรือวัดบ้านผาสุก  จึงอยู่ในความดูแลของคุณพ่อเจ้าวัดพรเจริญ  ซึ่งในปี  ค.ศ.  1982  คุณพ่อธงชัย  สุวรรณวิทเวส  เป็นผู้รับผิดชอบ  ต่อมา  คุณพ่อวิเชียร  ลิขิตธรรม  ดูแลเขตหนองคายและขยายออกไปจนถึงเขตพรเจริญ  คุณพ่อต้องดูแลวัดบ้านผาสุกด้วย  ในช่วงนี้มีพระสงฆ์มาถวายมิสซาและเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเดือนละครั้งเหมือนที่เคยทำมา

 

ค.ศ.  1984  คุณพ่อประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์  ย้ายมาเป็นเจ้าวัดบ้านโพนสูง  วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์จึงกลับมาอยู่ในเขตรับผิดชอบของคุณพ่อเจ้าวัดบ้านโพนสูงอีกครั้งเหมือนในสมัยคุณพ่อสุริโย

 

ในระยะสองปีครึ่งที่คุณพ่อประสิทธิ์  เป็นผู้ดูแล  คุณพ่อมาถวายมิสซาและเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเดือนละครั้ง  และเริ่มพักและค้างที่วัดบ้าง  ได้พาสัตบุรุษจากวัดบ้านโพนสูงไปเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจ  ประกอบกับทางราชการได้สร้างทางเข้าหมู่บ้านและพัฒนาในด้านต่างๆ  เมื่อมีถนนก็มีผู้อพยพเข้ามาอาศัย  จึงทำให้บ้านน้อยมาลีสถาพรเริ่มเจริญพัฒนาขึ้น  ในส่วนของวัด  คุณพ่อประสิทธิ์  ได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์และศาลาเล็กๆ  สำหรับเป็นที่พบปะของสัตบุรุษ  และได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก  2  ไร่  จัดหาเครื่องปั่นไฟ  เพื่อใช้ในพิธีเวลากลางคืน  เพราะหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า  ได้ขอทุนจากคณะวินเซนต์เดอปอล  บ้านโพนสูง  เพื่อขุดบ่อน้ำตื้นไว้ใช้ในหมู่บ้าน

 

คริสต์มาสปี  ค.ศ.  1985  ได้จัดงานเสกวัดและฉลองวัด  โดยเชิญพระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  มาเป็นประธานครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มคริสตชนที่วัดนี้  และในปีต่อมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาส  พระคุณเจ้ายอดก็ได้มาเป็นประธานอีก

 

ในด้านสังคมสงเคราะห์  ชาวบ้านได้ร่วมกันพิจารณาหาหนทางเพื่อกลุ่มคริสตชนจะได้มียา  ข้าวปลาอาหาร  คุณพ่อประสิทธิ์  ได้ปรึกษากับทางศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี  เพื่อจัดตั้งธนาคารข้าว  ธนาคารควาย  และได้กองทุนยารักษาโรค  เพราะห่างไกลจากอนามัยและโรงพยาบาล  การดูแลสัตบุรุษไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านมาลีเท่านั้น  คุณพ่อยังได้เอาใจใส่คริสตังที่ทำมาหากินในหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตนั้นด้วย  เช่น  บ้านหาญใจ  บ้านตาดภูวง  บ้านคำน้อย  โดยการเยี่ยมเยียนและติดต่อเสมอทุกครั้งที่ไปค้างคืนที่วัดผาสุก กลางปี  ค.ศ.  1987  วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์  บ้านผาสุก  อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของ  คุณพ่อจอห์น  ทาบอร์  และในปัจจุบัน  (ค.ศ.  1998)  คุณพ่อเฟอร์มิน  รีอาโน  เป็นเจ้าวัด  สัตบุรุษประมาณ  200  คน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner