วัดในสังฆมณฑล

 

หมุ่ 5 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรานี 41150

ตู้  ป.ณ.4  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย 43000   โทร.  042 411201, 042-917099

 

กลางปี  ค.ศ.  1955  พระสังฆราชคลาเรนต์  เจ.  ดูฮาร์ต  ได้สร้างโบสถ์ขึ้นในเขตอำเภอเพ็ญ  ริมถนนมิตรภาพ  ระหว่างกิโลเมตรที่  33-34  เป็นอาคารไม้  2  ชั้น  ขณะนั้นมีครอบครัวคาทอลิกอยู่เพียง  2  ครอบครัว  ซึ่งย้ายภูมิลำเนามาจากเวียงคุก  ทั้งสองทำหน้าที่เป็นครูสอนคำสอนด้วย  เมื่อสร้างวัดเสร็จพระคุณเจ้าตั้งชื่อวัดว่า วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านถิ่น แต่งตั้ง  คุณพ่อทอม  กริฟฟิต  เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อกริฟฟิตได้บุกเบิกป่าและพร้อมกันนั้นก็ได้แพร่ธรรมคำสอนโดยเดินทางด้วยเท้าไปเยี่ยมครอบครัวคาทอลิกเก่า  ซึ่งพอจะมีบ้างหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา  คือ  บ้านธาตุ  บ้านหมูม่น  บ้านสวยหลง  บ้านดอนข่า  พยายามทุกวิถีทางที่จะให้คาทอลิกเก่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใกล้วัด  คุณพ่อรับรักษาคนป่วยที่ไร้ญาติขาดมิตร  และนำบุคคลเหล่านั้นมาอยู่ในบริเวณวัด

ไม่นานหลังจากที่คุณพ่อตรากตรำทำงานอยู่  2  ปีเศษ  คนป่วยที่หายแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ใกล้วัด  ครอบครัวที่ท่านนำมาอุปการะล้วนเป็นครอบครัวที่พึ่งตนเองไม่ได้เกือบทั้งหมด  ดังนั้นคุณพ่อต้องช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร  การกิน  เสื้อผ้า  พร้อมทั้งที่อยู่อาศัย  และที่จะลืมไม่ได้คุณพ่อได้ปลูกฝังความเชื่อให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า  คุณพ่ออยู่ไม่นานนัก  คุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่  2  คือ  คุณพ่อเลโอ  แทรวิส  มารับหน้าที่ต่อ  ภารกิจของคุณพ่อใหม่ก็เดินตามรอยคุณพ่อองค์แรก  ซึ่งความทุรกันดารและขอบเขตไม่ได้เจริญขึ้นเลย  กล่าวคือ  ถนนมิตรภาพยังเป็นลูกรัง  ถนนหมู่บ้านแม้จักรยานก็ยังไปไม่ได้  ความเป็นอยู่ของคริสตชนก็ยังต้องพึ่งคุณพ่อเจ้าวัดอยู่เช่นเดิม

จนกระทั่งในปี  ค.ศ.  1996  พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  จึงอนุญาตให้สร้างวัดใหม่  ซึ่งพยายามรักษารูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานไว้  โดยแสดงออกให้เห็นที่ผนัง  พระแท่น  โครงสร้างของวัดใหม่  ได้รับความช่วยเหลือในด้านการออกแบบและทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจากหลายๆท่าน  และได้ทำพิธีเสกวัดใหม่  ในวันที่  22  มีนาคม  ค.ศ.  1997

 

ค.ศ  1998  คุณพ่อวิลเลี่ยม  ไรท์  เป็นเจ้าอาวาส  มีสัตบุรุษประมาณ  50  คน

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner