วัดในสังฆมณฑล

หมู่  4 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน มีประชากรคาทอลิก 9 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงไพโรจน์  สมงาม

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner