วัดในสังฆมณฑล

บ้านน้อยมาลีสถาพร หมู่ 7   ต.  ผาสุก  อ.  วังสามหมอ  จ.  อุดรธานี 41218

ตู้  ป.ณ. 2  อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

 

 

กลุ่มคริสตชนบ้านน้อยสถาพร  เป็นกลุ่มคริสตชนที่อพยพมาจากบ้านโพนสูง  อ.  บ้านดุง  เมื่อประมาณ  ค.ศ.  1978  เพื่อแสวงหาที่ทำกินใหม่  ย้ายไปครั้งแรกมี  13  ครอบครัว  ซึ่งได้รับที่ดินจากชาวบ้านผาสุก  ให้เป็นที่ทำกินและอยู่อาศัย  บางครอบครัวก็ย้ายไปอยู่บ้านหาญใจอำเภอเดียวกัน  ตอนแรกยังไม่มีพระสงฆ์ไปดูแลฝ่ายวิญญาณ  เพราะเป็นหมู่บ้านกันดาร  รถยังเข้าไปไม่ถึง  วันสำคัญทางศาสนา  ชาวบ้านไปร่วมพิธีที่วัดบ้านโพนสูง  หรือถือโอกาสแก้บาปรับศีลเมื่อไปทำธุระที่บ้านเดิม

 

ค.ศ.  1980  คุณพ่อสุริโย  ยะงาม  เป็นเจ้าวัดบ้านโพนสูง  ชาวบ้านได้ขอให้คุณพ่อไปเยี่ยมและถวายมิสซาให้อย่างน้อยเดือนละครั้ง  โดยใช้บ้านนายฉลวย  มายอด  เป็นที่ถวายมิสซา  และได้ให้ครูหมุนและครูถาวรเป็นครูสอนคำสอนดูแลสัตบุรุษเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่

 

ต่อมาคุณพ่อและชาวบ้านได้สร้างวัดชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่ง  ในที่ดินประมาณ  3  ไร่  ซึ่งนายฉลวยได้บริจาคให้  ต่อมาไม่นาน  คุณพ่อสุริโย  ได้ปรึกษากับทางสังฆมณฑลขอทุนสร้างวัดใหม่  หลังใหญ่กว่าเดิม  ซึ่งเป็นวัดถาวรจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากวัดอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยงกับอำเภอพรเจริญ(สามแยก)  การไปมาสะดวกกว่ามาจากโพนสูงวัดน้อยมาลีสถาพร  หรือวัดบ้านผาสุก  จึงอยู่ในความดูแลของคุณพ่อเจ้าวัดพรเจริญ  ซึ่งในปี  ค.ศ.  1982  คุณพ่อธงชัย  สุวรรณวิทเวส  เป็นผู้รับผิดชอบ  ต่อมา  คุณพ่อวิเชียร  ลิขิตธรรม  ดูแลเขตหนองคายและขยายออกไปจนถึงเขตพรเจริญ  คุณพ่อต้องดูแลวัดบ้านผาสุกด้วย  ในช่วงนี้มีพระสงฆ์มาถวายมิสซาและเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเดือนละครั้งเหมือนที่เคยทำมา

 

ค.ศ.  1984  คุณพ่อประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์  ย้ายมาเป็นเจ้าวัดบ้านโพนสูง  วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์จึงกลับมาอยู่ในเขตรับผิดชอบของคุณพ่อเจ้าวัดบ้านโพนสูงอีกครั้งเหมือนในสมัยคุณพ่อสุริโย

 

ในระยะสองปีครึ่งที่คุณพ่อประสิทธิ์  เป็นผู้ดูแล  คุณพ่อมาถวายมิสซาและเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเดือนละครั้ง  และเริ่มพักและค้างที่วัดบ้าง  ได้พาสัตบุรุษจากวัดบ้านโพนสูงไปเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจ  ประกอบกับทางราชการได้สร้างทางเข้าหมู่บ้านและพัฒนาในด้านต่างๆ  เมื่อมีถนนก็มีผู้อพยพเข้ามาอาศัย  จึงทำให้บ้านน้อยมาลีสถาพรเริ่มเจริญพัฒนาขึ้น  ในส่วนของวัด  คุณพ่อประสิทธิ์  ได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์และศาลาเล็กๆ  สำหรับเป็นที่พบปะของสัตบุรุษ  และได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก  2  ไร่  จัดหาเครื่องปั่นไฟ  เพื่อใช้ในพิธีเวลากลางคืน  เพราะหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า  ได้ขอทุนจากคณะวินเซนต์เดอปอล  บ้านโพนสูง  เพื่อขุดบ่อน้ำตื้นไว้ใช้ในหมู่บ้าน

 

คริสต์มาสปี  ค.ศ.  1985  ได้จัดงานเสกวัดและฉลองวัด  โดยเชิญพระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  มาเป็นประธานครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มคริสตชนที่วัดนี้  และในปีต่อมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาส  พระคุณเจ้ายอดก็ได้มาเป็นประธานอีก

 

ในด้านสังคมสงเคราะห์  ชาวบ้านได้ร่วมกันพิจารณาหาหนทางเพื่อกลุ่มคริสตชนจะได้มียา  ข้าวปลาอาหาร  คุณพ่อประสิทธิ์  ได้ปรึกษากับทางศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี  เพื่อจัดตั้งธนาคารข้าว  ธนาคารควาย  และได้กองทุนยารักษาโรค  เพราะห่างไกลจากอนามัยและโรงพยาบาล  การดูแลสัตบุรุษไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านมาลีเท่านั้น  คุณพ่อยังได้เอาใจใส่คริสตังที่ทำมาหากินในหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตนั้นด้วย  เช่น  บ้านหาญใจ  บ้านตาดภูวง  บ้านคำน้อย  โดยการเยี่ยมเยียนและติดต่อเสมอทุกครั้งที่ไปค้างคืนที่วัดผาสุก กลางปี  ค.ศ.  1987  วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์  บ้านผาสุก  อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของ  คุณพ่อจอห์น  ทาบอร์  และในปัจจุบัน  (ค.ศ.  1998)  คุณพ่อเฟอร์มิน  รีอาโน  เป็นเจ้าวัด  สัตบุรุษประมาณ  200  คน

 

 

467  หมู่  10  อ.  กุมภวาปี  จ.  อุดรธานี  41110  โทร  (042)  202212

 

เมื่อประมาณ  30  กว่าปีมาแล้ว  มีคริสตังกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากหนองแสง  จ.  นครพนม  บางครอบครัวมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่พังโคน  ที่อุดรธานี  ที่กุมภวาปี  บางครอบครัวเดินทางไปตั้งหลักแหล่งที่ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  และที่อื่นๆ  คริสตังที่กุมภวาปีมีจำนวน  4  ครอบครัว

 

ทุกวันอาทิตย์จะเดินทางไปร่วมพิธีมิสซาที่อุดรธานี  ซึ่งต้องเดินทางประมาณ  45  กิโลเมตร  พระคุณเจ้าคลาเรนต์  ดูฮาร์ต  จึงตัดสินใจซื้อที่ดินและสร้างบ้านเพื่อใช้ประกอบพิธีมิสซาที่กุมภวาปี  พระคุณเจ้าดูฮาร์ต  เดินทางไปทำพิธีมิสซาเดือนละครั้ง  แต่ทุกวันอาทิตย์คริสตังที่กุมภวาปี  จะเดินทางไปร่วมมิสซาที่อุดรธานี  ภายหลังพระคุณเจ้าดูฮาร์ตลาเกษียณ  และประจำอยู่ที่วัดพระมหาไถ่  กรุงเทพฯ  คุณพ่อเจ้าอาวาสที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อุดรธานี  จะมาทำพิธีมิสซาที่กุมภวาปีทุกเดือนต่อเนื่องมา

 

จนกระทั่งในปี  ค.ศ.  1995  โดยดำริของ  พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  ได้สร้างวัดใหม่ในบริเวณที่ดินซึ่งพระคุณเจ้าดูฮาร์ตจัดหาไว้  และในปัจจุบัน  (ค.ศ.  1998)  มีโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี  อยู่ในบริเวณวัดซึ่งดูแลโดยซิสเตอร์คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล  และมีคุณพ่อเฟอร์มิน  รีอาโน  เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส

 

 

หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ตู้  ป.ณ.  4  อ.  บ้านดุง  จ.  อุดรธานี  41190 โทร. 0-4227-1254

 

วัดนักบุญโรซา  อยู่ในระหว่างเส้นทางหนองเม็ก  และอำเภอบ้านดุง  หลังจากสมาชิกของสองครอบครัว  ได้ขอเรียนคำสอน  และรับศีลล้างบาปแล้ว  คุณพ่อเลโอ  แทรวิส  (คณะพระมหาไถ่)  ได้ซื้อที่ดินจำนวน  4  ไร่  2  งาน  ในราคา  2,600  บาท  ในปี  พ.ศ.  2516  ที่ดินนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างวัดในอนาคต

 

สมัยแรกที่ดินนี้อยู่ในความดูแลของนายทองวัน  ซอนอินทร์  ในปี  พ.ศ.  2536  มีผู้ใจบุญจากกรุงเทพฯ  ได้มอบเงินจำนวน  300,000  บาท  เพื่อสร้างวัดหลังหนึ่ง  ในสังฆมณฑลอุดรธานีซึ่งตรงกับคำขอร้องที่  พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  ได้รับจากคุณพ่อเจ้าอาวาสที่รับผิดชอบเขตคำสีดา  จึงได้ลงมือสร้างในเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2536  และเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2537  มีพิธีเสกวัดใหม่ในวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2537  โดยพระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  เป็นประทานในพิธี

 

เนื้อที่                                    4  ไร่  2  งาน

จำนวนสัตบุรุษ                     40  คน

มิสซาวันอาทิตย์                     เวลา  10.30  น.

 

หมู่ 13 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-1254

 

ความเป็นมาของวันนี้ มาจากการอพยพของครอบครัวคาทอลิก 2 ครอบครัว เผ่าภูไท จ.กาฬสินธุ์ ที่เข้ามาทำมาหากินที่ตำบลนาไหม ในสถานที่เรียกว่า บ้านน้อยสามเหลี่ยม ต่อมาสัตบุรุษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีคาทอลิกในปัจจุบัน ประมาณ 10 ครอบครัว

 

สมัยบุกเบิกวัดแห่งนี้ คุณพ่อประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์ เจ้าวัดโพนสูง ได้ขอความสนับสนุนจากสัตบุรุษวัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง เพื่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดและได้รับสนับสนุนเงินสร้างวัดจากคุณพ่อ โทมัส  หริฟฟิต วัดหลังแรกจึงตั้งชื่อว่าวัดนักบุญโทมัส  อาควีนัส

 

สมัยคุณพ่อสมพงศ์  เตียวตระกูล ได้สร้างศาลาหลังใหม่ เพื่อเป็นที่ประชุมของสัตบุรุษ และชาวบ้าน เพื่อให้บริเวณวัดได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชน และพี่น้องชาวพุทธ

 

สมัยคุณพ่อ โฮเซ่  ราดีเกส ได้สร้างวัดหลังใหม่แทนวัดไม้ และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

ปัจจุบันคุณพ่อวิชัย  อ้วนเย็นดี เป็นเจ้าวัด

 

ข้อมูลทั่วไป

วัดบุญราศีทั้งเจ็ด แห่งประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่

จำนวนสัตบุรุษ 30 คน

มิสซาทุกวันอาทิตย์ ที่ 1 และ 3 เวลา 16.00 น.

คุณพ่อเจ้าอาวาส ปัจจุบัน คุณพ่อ ยอแซฟ วิชัย  อ้วนเย็นดี

 

ต.ศรีสุทโท อ.  บ้านดุง  จ.  อุดรธานี  41190

ตู้  ป.ณ.  4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  โทร. 0-4227-1254

 

ในปี  พ.ศ.  2504  คริสตชนจากวัดบ้านโพนสูง  ย้ายเข้ามาอยู่ที่  อำเภอบ้านดุง  เพื่อทำการค้าและได้ไปเชิญ  คุณพ่อกิบบอน  จากวัดบ้านโพนสูงมาทำมิสซาที่บ้านดุง  ในปี  พ.ศ.  2507  ยังไม่มีวัด  จึงใช้บ้านของนายผอง  เป็นที่ถวายบูชามิสซา  มีคริสตชนจำนวน  20  คน  หลังจากคุณพ่อกิบบอนย้ายไป  คุณพ่อไลท์  คุณพ่อแอดดี้  มาทำมิสซาแทน

 

ในปี  พ.ศ.  2508  คุณพ่อแลรี่  มาประจำที่บ้านดุง  ได้สร้างวัด  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายผอง  นายผาง  นายเครื่อง  ขณะที่กำลังสร้างวัดอยู่นั้น  มีคริสตังใจศรัทธาสองสามีภรรยา  คือนายมาโฮ  และภรรยา  เป็นชาวอินเดีย  อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  ทั้งสองแต่งงานกันมาหลายปีไม่มีบุตร  จึงได้สวดวอนขอนักบุญยูดาห์ให้ช่วย  ทั้งสองก็ได้บุตรชายสมใจ    และได้ถวายเงินจำนวนมากเพื่อสร้างวัดถวายเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญยูดาห์

 

วัดนักบุญยูดาห์  สร้างเสร็จในปี  พ.ศ.  2511  และทำพิธีเสกโดย  พระคุณเจ้าดูฮาร์ต  หลังจากคุณพ่อแลรี่ย้ายไป  คุณพ่อแม็กซ์  และ  คุณพ่อมอริสสี  มาแทน

 

ในสมัยคุณพ่อมอริสี  ท่านได้จัดตั้งกลุ่มสภาวัดขนาดเล็กขึ้นและได้ขอให้ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม  มาประจำที่วัดเพื่อช่วยงานของวัด  ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมได้เข้ามาอยู่ประจำที่วัดบ้านดุง  ในสมัยของ  คุณพ่อเล้ง  โคธิเสน  ซึ่งมาดำรงตำแหน่งคุณพ่อเจ้าวัดแทนคุณพ่อแดง

 

ซิสเตอร์คณะนี้ได้เข้ามาทำงานด้านแพร่ธรรม  อบรมเยาวชนด้านส่งเสริมอาชีพ  ตัดเย็บเสื้อผ้า  พิมพ์ดีด  ช่วยเหลือเด็กยากจน  เด็ก  ซี.ซี.เอฟ.  ในสมัยคุณพ่อเล้ง  ได้สร้างโรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาลเด็ก  ซี.ซี.เอฟ.  ขึ้น  สอนพิมพ์ดีด  ตัดเย็บเสื้อผ้า  นอกจากนั้นได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ขึ้น  ต่อมา  คุณพ่อประเสริฐ  ย้ายมาเป็นเจ้าวัดแทนคุณพ่อเล้ง  และในสมัยคุณพ่อประเสริฐ  ได้ขยายเขตทำมิสซาออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ  เช่น  บ้านปูลู  บ้านคำสีดา  บ้านดงหวาย  บ้านทุ่งกว้าง  มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้น  ทั้งเยาวชนที่เป็นพุทธและคริสต์  ค่ายอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน  ต่อมาคุณพ่อสมนึก  มาเป็นเจ้าอาวาส  ได้เริ่มสร้างกำแพงรอบบริเวณวัด  และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยคุณพ่อสมพงษ์  เตียวตระกูล  และท่านได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่  ในปี  พ.ศ.  2533

 

นอกจากนั้นยังได้สร้างโรงเรียนอนุบาลขึ้นอีก  เปิดรับเด็กทั่วไป  ให้ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  มาดูแลและทำการสอน  ในปีนี้นางลำพร  ได้สร้างหอระฆังขนาดใหญ่ให้กับวัด  เพื่อถวายอุทิศแด่นายผาง  นางจำปา  โอนากุล  คุณพ่อได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุขึ้น  โดยมีการประชุมกันทุกเดือน  และมีการจัดสอนคำสอนเด็ก  (ค่ายคำสอน)  ทุกเดือน

 

ในสมัยที่คุณพ่อโฮเซ่  โอลีเดน  เป็นเจ้าอาวาส  ได้สร้างถ้ำแม่พระขนาดใหญ่ขึ้น  ที่บริเวณข้างวัด  และสร้างบ้านพักซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เนื้อที่                                                      42  ไร่

จำนวนสัตบุรุษ                                      500  คน

มิสซาวันอาทิตย์                                     07.00  น.

มิสซาวันเสาร์                                         19.30  น.

มิสซาวันธรรมดา                                    06.00  น.

คณะกิจกรรมของวัด                            พลมารี  วินเซนต์เดอปอล  คูร์ซิลโล

ศูนย์ฝึกอาชีพในวัด  ซี.ซี.เอฟ.

โรงเรียนของวัด                                    โรงเรียนอนุบาลพระมหาไถ่

จำนวนครู                                               10  คน

จำนวนนักเรียน                                     180  คน

 

 

 

47 หมู่ 9 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร. 0-4227-3502

 

หมู่ 14 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร.0-4227-3502

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีพื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน มีประชากรคาทอลิก 15 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงพรภิรมย์  บุญทรัพย์

 
More Articles...

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner